Privatisering legt verantwoordelijkheid in verkeerde handen

Terug 11 februari 2013

Privatisering legt verantwoordelijkheid in verkeerde handen

Privatisering van Nederlandse drinkwaterbedrijven is niet aan de orde omdat de EU het niet op kan leggen en de Drinkwaterwet het niet toestaat. Het zou ook een stap terug zijn in de verantwoordelijkheid, die ligt nu bij overheden die aanspreekbaar zijn.

In Brussel lopen op dit moment twee dossiers – de concessierichtlijn en de schuldreductie – die in sommige EU-landen tot privatisering van de drinkwatersector kan leiden. In Nederland is hier geen sprake van omdat deze dossiers niet van toepassing zijn op de Nederlandse situatie en tevens geldt dat het aan de Europese lidstaten zelf is om te bepalen hoe ze de drinkwatervoorziening regelen.

De concessierichtlijn, die in behandeling is bij het Europees Parlement,  is alleen van toepassing voor die EU-landen waar drinkwatervoorziening in concessie wordt gegeven. Een concessie is een tijdelijke vergunning van de overheid om, in dit geval , drinkwater te mogen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval in delen van Duitsland en Oostenrijk. De richtlijn maakt het mogelijk, dat wanneer een concessie is afgelopen, het recht om drinkwater leveren aan een private partij wordt verkocht.  In Nederland is dat niet het geval omdat de levering van drinkwater niet via concessies loopt.

Europees Commissaris Barnier heeft via een persbericht aangegeven dat hij niet over privatisering gaat en dat dit aan de lidstaten zelf is om te bepalen hoe ze de drinkwatervoorziening regelen, zoals vastgelegd in het Europese Verdrag van Lissabon. Op aangeven van Vewin is in het Europees Parlement een amendement ingediend (artikel 1 bis) op de concessierichtlijn waarin de vrijheid voor lidstaten wordt bevestigd.

Een andere discussie die loopt gaat over de schuldreductie van Griekenland en Portugal, en is dus ook niet van toepassing op Nederland.  Als onderdeel van het hulppakket heeft de Trojka (EC, ECB, IMF) geadviseerd te overwegen overheidsbezittingen te privatiseren, waaronder  drinkwaterbedrijven. Dit als maatregel om publieke schulden en kosten te reduceren. Ook hier geldt dat het aan de landen is zelf hierover te beslissen, de Europese Commissie kan het niet afdwingen.

Vewin is van mening dat het publieke eigendom van drinkwaterbedrijven goed is geregeld in de Nederlandse Drinkwaterwet. Hierin is opgenomen dat aandelen van drinkwaterbedrijven alleen in publieke handen mogen zijn. De verantwoordelijkheid ligt daarmee waar deze moet liggen: bij overheden die aanspreekbaar zijn.

Delen via: