RIVM: meer informatie nodig over risico’s mijnbouw voor grondwater
Terug 2 mei 2019

RIVM: meer informatie nodig over risico’s mijnbouw voor grondwater

Het RIVM heeft in een verkenning geïnventariseerd welke effecten mijnbouwactiviteiten kunnen hebben op het milieu, de natuur en voor mensen in de omgeving. De focus ligt op reguliere werkzaamheden, incidenten komen minder aanbod. Het onderzoek kan aanleiding zijn om de praktijk, de wet- en regelgeving of het beleid aan te passen. Vewin vindt dat risico’s van mijnbouwactiviteiten zo goed mogelijk uitgesloten moeten worden vanwege de kwetsbaarheid van grondwater als bron voor drinkwater.

Meer kennis nodig over milieu-effecten

In de verkenning gaat het onder meer over activiteiten als de olie- en gaswinning (in zee en op land), geothermie, zoutwinning, ondergrondse opslag (aardgas, CO2). Hiervoor is geïnventariseerd welke stoffen in de lucht, grond- en oppervlaktewater, bodem en de (diepe) ondergrond kunnen terechtkomen. Het RIVM constateert dat er meer kennis nodig is over milieu-effecten. Bij geothermie, en de ondergrondse opslag van CO2 is het van belang het toezicht zodanig te organiseren dat de activiteiten geen onbedoelde schade aan milieu en gezondheid veroorzaken.
De geconstateerde kennislacunes leveren input voor een meerjarig milieuprogramma om kennis en toezicht te ontwikkelen, waar het SodM momenteel aan werkt.

Risicobeoordeling

Voor een goede risicobeoordeling geldt dat er meer informatie nodig is over:

  • migratieroutes voor (mijnbouwhulp)stoffen vanuit de diepe ondergrond naar (grond)water en bodem en over de afbraak van mijnbouwhulpstoffen in de diepe ondergrond;
  • de integriteit van het afsluiten van boorputten met cementproppen op korte termijn (0-100 jaar) en over alternatieve afsluitmethoden. Aanvullend is informatie nodig over de effectiviteit van de afsluiting op een meer geologische tijdschaal (10.000 jaar);
  • de risico's van fracken in het algemeen en de risico's van fracken bij geothermie in het bijzonder. Daarnaast is onderzoek nodig naar migratie en afbraak van de in de diepe ondergrond achterblijvende frackvloeistof;
  • de omvang van lekkages uit afgesloten boorputten in Nederland en de ontwikkeling van deze lekkages in de tijd. Als lekkages structureel blijken, is onderzoek naar stabielere manieren van afsluiten en naar eventuele normstelling nodig;
  • alternatieven voor het verwerken van testwater bij geothermie;
  • omvang en aard van de mijnbouwhulpstoffen en hun reactieproducten die bij geothermie worden geïnjecteerd en over de afbraak en migratie van deze stoffen in de diepe ondergrond.

Bescherming gebieden drinkwatervoorziening

Vewin vindt dat gebieden voor de drinkwatervoorziening beter beschermd moeten worden. Mocht er iets misgaan, dan kan een waterreserve voor altijd onbruikbaar raken voor de drinkwatervoorziening. Bescherming van onze winningen is cruciaal. Mijnbouwactiviteiten zijn risicovol voor de drinkwatervoorziening, functiescheiding tussen gebieden voor de drinkwatervoorziening en mijnbouwactiviteiten moet daarom het uitgangspunt zijn. Dit betekent niet ín deze gebieden boren en ook niet schuin eronder boren. Het onderzoek van RIVM ondersteunt de insteek dat er meer onderzoek en regelgeving nodig is naar risico’s van mijnbouwactiviteiten voor het grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening en hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden.

Lees de Verkenning van de milieuaspecten van activiteiten die onder het staatstoezicht op de mijnen vallen
Lees het standpunt van Vewin de Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Tags by dit artikel
Delen via: