RIVM rapport: zorg over de kwaliteit van de bronnen
Terug 29 januari 2015

RIVM rapport: zorg over de kwaliteit van de bronnen

In het kader van de toekomstige Omgevingswet is het RIVM door de Programma directie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gevraagd om de milieunormen op een rij te zetten en te evalueren. Normen voor water, lucht, bodem, geluid en geur komen straks in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Normen voor water staan nu nog in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water. Vewin is van mening dat in dit proces goede normen voor grond- en oppervlaktewater van belang zijn voor de veiligstelling van een duurzame drinkwatervoorziening in Nederland.

Het RIVM geeft aan dat drinkwater in Nederland van goede kwaliteit is maar dat er reden is tot zorg over de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. Daarom is het volgens Vewin van belang dat de normen van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water ook straks in het Besluit kwaliteit leefomgeving (tenminste) behouden blijven. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat immers uit van behoud van het huidige beschermingsniveau.

In het rapport ‘Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet’ beschrijft het RIVM de doelen voor gezondheid en veiligheid en geeft een overzicht van de huidige relevante normen in dat verband. Gezondheid en veiligheid zijn benoemd als doelen van de Omgevingswet.

Onder gezondheid valt volgens Vewin ook de veiligstelling van de duurzame drinkwatervoorziening. Op grond van de Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater verbeteren en moet de zuiveringsinspanning om drinkwater te kunnen maken afnemen. De normen in dit kader zijn ook gezondheidsnormen, op basis van voorzorg. Vanuit het voorzorgbeginsel en vanuit de gedachte dat je alleen kan weten door te meten, moeten de huidige normen gehandhaafd worden en zijn soms nieuwe normen nodig, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen en voor grondwater gebruikt voor drinkwater.

Klik hier voor het RIVM rapport ‘Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet’

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht