Schaliegas blijft optie, Vewin wil betrokkenheid drinkwatersector
Terug 19 januari 2016

Schaliegas blijft optie, Vewin wil betrokkenheid drinkwatersector

De regering heeft 18 januari het Energierapport - Transitie naar Duurzaam - gepubliceerd. In het rapport wordt gekeken naar de rol van energiebronnen binnen Nederland en worden de meest kansrijke routes beschreven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Uit de visie van het Kabinet blijkt dat schaliegaswinning in Nederland als optie op de langere termijn in beeld blijft. Of commerciële opsporing op langere termijn nodig is om aan de energiebehoefte van Nederland te voldoen, weet de regering nog niet.

In een eerdere brief van  de minister van 10 juli jl is al aangegeven dat de komende vijf jaar commerciële opsporing en winning van schaliegas in ieder geval niet zal worden toegestaan in Nederland. Minister Kamp heeft daarbij aangegeven dat als schaliegas een optie blijft er eerst meer onderzoek moet komen om kennisleemtes op te vullen en onzekerheden weg te nemen. Nu schaliegas als optie in beeld blijft zal vanaf 2016 een onderzoeksprogramma worden opgezet om beter zicht te te krijgen op deze onzekerheden. Vewin wil dat de drinkwatersector, gezien haar kennis van de diepe ondergrond, nauw bij deze onderzoeken betrokken wordt. Afhankelijk van de uitkomst zal het Rijk dan mogelijk ook zelf onderzoekboringen gaan uitvoeren.
 
Vewin vindt het verstandig dat opsporing en winning van schaliegas voorlopig niet wordt toegestaan. Het onderzoek dat nu wordt voorbereid zal risico’s voor het grondwater en voor de drinkwatervoorziening beter in beeld moeten brengen. Nu de ruimtelijke uitwerking van schaliegas wordt opgenomen in STRONG vindt Vewin dat het voorzorgprincipe leidend moet blijven. Daarom wil de drinkwatersector dat schaliegaswinning in ieder geval uitgesloten wordt in álle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn en niet alleen in grondwaterbeschermingsgebieden en bepaalde boringvrije zones tot 1 km diepte. Ook moeten er in de andere gebieden voldoende garanties zijn om te voorkomen dat grondwater of oppervlaktewater wordt verontreinigd. Omdat schaliegaswinning  een optie blijft, herhaalt Vewin haar standpunt dat in de aanhangige wijziging van de Mijnbouwwet  een wettelijke adviesrol voor de waterbedrijven wordt opgenomen, evenals verplichte monitoring van het diepe grondwater bij boringen.
 

​Klik hier voor het Vewin Schaliegas dossier​​

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht