Schoon water een belangrijke hulpbron

Terug 15 december 2011

Schoon water een belangrijke hulpbron

Vewin benadrukt het belang van voldoende schoon zoet water van een goede kwaliteit voor een gezonde groene economie en ondersteunt het EU-stappenplan voor een efficiënt hulpbronnengebruik. Water wordt hierin benoemd als één van de hulpbronnen die essentieel zijn voor mens en maatschappij.  De vraag naar hulpbronnen stijgt, terwijl de beschikbaarheid afneemt. Het stappenplan van de EU moet deze trend gaan keren en ombuigen naar een groene economie.

Om de beoogde groene economie te realiseren, zijn volgens Vewin echter nog aanvullende acties nodig. De implementatie van de Kaderrichtlijn Water verloopt trager dan voorzien. De Commissie zal hier strenger op moeten toezien. In de stroomgebiedbeheerplannen  moet meer aandacht komen voor de bescherming van waterwingebieden. Tot slot kan de watersector  een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties die de groene economie dichterbij brengen. Denk hierbij aan de inzet van water als potentiële bron van energie en aan technieken om waardevolle stoffen als fosfaat en stikstof terug te winnen uit afvalwater.

 Meer informatie vindt u in de brief van Vewin en de Unie van Waterschappen aan de Europese Unie.

Delen via: