Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid
Terug 20 juni 2017

Tweede Kamer debatteert 21 juni over waterbeleid

De vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu debatteert op 21 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water over het waterbeleid. Dit is de eerste keer sinds de verkiezingen dat de Kamerleden, waaronder voor een deel nieuwe gezichten, uitgebreid bij het onderwerp water stilstaan. Vewin heeft voorafgaand aan het AO bij de waterwoordvoerders aandacht gevraagd voor concrete maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit, risico’s van industriële lozingen voor de drinkwatervoorziening, medicijnresten en bodemverontreiniging.


Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit in Bestuursakkoord Water

De Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater heeft brede steun gekregen in de Kamer en moet een impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen (grondwater en oppervlaktewater) staat onder druk en concrete maatregelen zijn nodig om die te verbeteren. Hiervoor zijn alle waterpartners en de hele keten nodig. Daarom vindt Vewin dat in een nieuw Bestuursakkoord Water maatregelen opgenomen moeten worden met resultaatsverplichtingen, met name op het terrein van mest, gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en opkomende stoffen.


Industriële lozingen voor drinkwatervoorziening

Lozingen in rivieren (pyrazool, PFOA, GenX) hebben terecht veel aandacht gekregen. Lozingen van industrieel afvalwater op oppervlaktewater en in het grondwater kunnen grote risico's opleveren voor de openbare drinkwatervoorziening, omdat van oppervlaktewater, de Maas, Rijn en het IJsselmeer drinkwater gemaakt wordt.
Overheden zijn bevoegd gezag bij vergunningverlening van lozingen. Vewin vindt dat bij vergunningverlening beter rekening gehouden moet worden met de effecten hiervan op de bronnen voor de drinkwatervoorziening. Vewin wil daarom dat de Kamer aandacht vraagt om een handreiking op te stellen voor het bevoegd gezag om risico’s voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening te vermijden.


Ketenaanpak medicijnresten

Met de Ketenaanpak Medicijnresten uit water wil het ministerie van IenM de aanwezigheid van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen tegengaan. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zuiveren geneesmiddelenresten nu niet of nauwelijks. Verschillende drinkwaterbedrijven zijn genoodzaakt hun zuivering uit te breiden om medicijnresten uit het water te zuiveren.
Vewin wil daarom dat vooraan in de zorgketen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat medicijnresten het water bereiken, zoals zuivering bij ziekenhuizen, openbaarheid van milieueffecten van geneesmiddelen en de inzet van plaszakken na gebruik van röntgencontrastmiddelen. Bij aanvullende zuivering op RWZI’s moet ook de farmaceutische industrie medeverantwoordelijk zijn voor de financiering.


Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is één van de grote knelpunten bij grondwater dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken. Vewin vindt het van belang dat in de Aanvullingswet Bodem bij de Omgevingswet goede waarborgen worden gecreëerd om bronnen voor de drinkwatervoorziening te beschermen tegen bodemverontreiniging. Bij bedreiging van drinkwaterwinningen door bodemverontreiniging moeten er daarom adequate maatregelen door overheden en veroorzakers worden genomen.​

Tags by dit artikel
Delen via: