Tweede Kamer debatteert over omgaan met gevolgen langdurige droogte
Terug 13 februari 2019

Tweede Kamer debatteert over omgaan met gevolgen langdurige droogte

​​Op 13 februari debatteert de Tweede Kamer over hoe Nederland zich moet voorbereiden op de gevolgen van een volgende langdurige droogteperiode. De zomer van 2018 heeft laten zien dat de drinkwatervoorziening als vitale functie goed op orde is. Ondanks de uitzonderlijke droogte, hoge watervraag en piekbelastingen konden mensen gebruik blijven maken van water uit de kraan, alleen op sommige plekken zo nu en dan met een wat lagere druk.
Vewin vindt het nuttig dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar aanleiding van deze langdurige droge periode een ‘Beleidstafel Droogte’ heeft ingesteld. De Beleidstafel is momenteel nog bezig om tot conclusies te komen over hoe om te gaan met de gevolgen van droogte en hitte in de toekomst. Vooruitlopend daar heeft Vewin alvast een aantal een aantal aandachtspunten samengevat in het Position Paper ‘Droogte en drinkwater’.

Drinkwatersector inbedden in de crisisstructuur

Het is van belang om de positie van de drinkwatersector in de crisisstructuur te formaliseren. In het ‘Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte’ staat de drinkwatersector niet genoemd als deelnemer. Wel heeft Vewin de afgelopen zomer op verzoek van het ministerie van IenW deelgenomen aan het Managementteam Watertekorten (MTW) en waren veel drinkwaterbedrijven betrokken bij de Regionale Droogte Overleggen (RDO’s). Dat kwam de informatieuitwisseling en afstemming zeer ten goede. Vewin pleit ervoor de rol van de drinkwatersector in zowel de RDO’s, de LCW (het adviesorgaan van het MTW) als het MTW formeel vast te leggen via aanpassing van het landelijk draaiboek.

Voldoende zoetwater van goede kwaliteit

De droogteperiode heeft onderstreept dat het vraagstuk van de zoetwaterbeschikbaarheid meer aandacht verdient. Een onderdeel daarvan is dat er voldoende zoetwater van goede kwaliteit voor de bronnen voor drinkwater beschikbaar is. De openbare drinkwatervoorziening is van groot openbaar belang, met een zorgplicht voor de overheid. Een belangrijke opgave is het voorkómen van verzilting bij innamepunten voor de drinkwatervoorziening. Verzilting heeft afgelopen zomer o.a. geleid tot meerdere innamestops bij innamepunt Andijk. Om dit soort situaties in de toekomst te kunnen voorkomen of te beheersen is structurele uitbreiding en verbetering van het meet- en modelleringsnet van het IJsselmeer essentieel. Daarnaast is een overzicht nodig van ontwikkelingen in onze buurlanden die invloed kunnen hebben op de waterbeschikbaarheid in Nederland, en beter grondwaterbeheer: inrichting van het watersysteem, gericht op toenemende periodes van droogte, versterking van de governance onder regie van provincies en het aanwijzen van aanvullende strategische voorraden

Instrumenten om gevolgen droogte te beheersen

Wanneer daadwerkelijke tekorten dreigen op te treden, helpen een aantal maatregelen om de gevolgen voor de drinkwatervoorziening te beheersen en voorkomen. Dit zijn de verdringingsreeks, debietafhankelijke lozingsvergunningen en klimaatbestendige en flexibele vergunningen. Tijdens de droogte periode heeft de verdringingsreeks zijn waarde bewezen. Vewin vindt het belangrijk dat de verdringingsreeks gehandhaafd blijft met minimaal behoud van de positie van de drinkwatervoorziening.
Vewin wil daarnaast dat industriële lozingsvergunningen debietafhankelijk worden, om waterkwaliteitsproblemen bij winningen voor drinkwaterproductie in periode van droogte en lage rivierafvoeren te voorkomen.
Tenslotte sluiten bestaande winvergunningen voor grondwateronttrekkingen niet altijd aan op dynamiek in drinkwatervraag en -aanbod die ontstaat door veranderingen in klimaat en samenleving. Wanneer vergunningen meer klimaatbestendig worden gemaakt, zullen minder overschrijdingen van de vergunning plaatsvinden. Het is nuttig om de mogelijkheden te verkennen om vergunningen voor grondwateronttrekkingen klimaatbestendiger en flexibeler te maken.
Het volledige position paper is hier te lezen:

Tags by dit artikel
Delen via: