Tweede Kamer vraagt aandacht voor waterkwaliteit
Terug 4 december 2015

Tweede Kamer vraagt aandacht voor waterkwaliteit

​Deze week vond het wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Er was veel aandacht voor waterkwaliteit tijdens het debat. Zo uitten CDA en SP hun zorgen over de lozing van pyrazool en andere stoffen die de drinkwatervoorziening bedreigen. ChristenUnie en D66 drongen aan op een stevigere aanpak van medicijnresten in het water. Er zijn tijdens het debat in totaal twintig moties ingediend, waarvan ongeveer de helft over waterkwaliteit ging.


Opkomende stoffen

CDA en SP benoemden de grote problemen met de stof pyrazool. De minister gaf aan samen met de waterpartners en de industrie te werken aan een lange-termijn structurele aanpak, deze moet voor de zomer van 2016 klaar zijn. Voor de korte termijn is IenM met de Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven, Vewin, IPO en VNG bezig met een stappenplan, dit zal in april gereed zijn. De SP was niet tevreden met dit antwoord en diende een motie in. In de motie wordt de regering verzocht, voor te schrijven dat activiteiten direct getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen, hierbij verwijst de SP naar het recente arrest van het Europese Hof dat dit voorschrijft. De minister heeft deze motie ontraden, omdat hiervoor de programmatische aanpak van de KRW gehanteerd wordt. Deze motie is door de Tweede Kamer verworpen.


Aanpak medicijnresten

CU en D66 drongen aan op een stevigere aanpak van medicijnresten in het water. Zowel via het Europese spoor als nationaal. De eerste motie verzoekt de regering, tijdens het EU-voorzitterschap tot een concrete inzet in Brussel te komen ter bespoediging van de Europese strategie voor aanpak van geneesmiddelenresten. De minister ontraadde deze motie, dit kan niet in rol van voorzitter die Nederland het komende half jaar bekleedt, wel is er een bilaterale. De tweede motie vraagt om te komen met een aanpak van medicijnresten in water, en het onderzoek naar en de informatievoorziening over medicijnresten in water dat onafhankelijk moet gebeuren. Deze motie is volgens de minister ondersteuning van beleid. CU en D66 gaven aan een fonds te willen waaruit onderzoek wordt gefinancierd naar de effecten van medicijnresten in het (oppervlakte)water. De minister gaf aan dat er recent een Europees fonds ingesteld is en dat Nederlandse onderzoeksvragen daar kunnen worden ingediend. Zij heeft geen behoefte om een nationaal fonds in te stellen. De moties over de aanpak van medicijnresten zijn door de Tweede Kamer aangenomen.


Verbeteren waterkwaliteit

CU, D66 en PvdA dienden een motie in om de minister te verzoeken in 2018 tussentijds te toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 nog binnen bereik zijn, zodat zo nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Ook riep de motie op nu aan de slag te gaan met de ruim 60 Vewin-voorstellen voor de verbetering van de waterkwaliteit. De minister gaf aan dat de motie ondersteuning van haar beleid was en dat waar mogelijk de voorstellen van Vewin zullen worden overgenomen in het Werkprogramma Schoon Water. Deze motie is aangenomen. De SP heeft een motie ingediend om monitoring en evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid te verbeteren, maar deze motie is niet aangenomen door de Kamer. Een tweede motie van de SP ging over het samenvoegen van de drie routes Kaderrichtlijn Water, Nitraatrichtlijn en de systematiek van toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft wel een meerderheid behaald. De minister gaf aan dat het samenvoegen een complexe opdracht is, waar zij wel aan kan voldoen, mits er voldoende geduld is omdat het tijd zal kosten.

Delen via: