Tweede Kamer vraagt minister Ketenaanpak Medicijnresten uit Water te versnellen
Terug 27 november 2018

Tweede Kamer vraagt minister Ketenaanpak Medicijnresten uit Water te versnellen

Op 26 november sprak de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het Deltafonds en het onderdeel ‘Water’ van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanwezige Kamerleden namen ruimschoots de tijd voor onderwerpen die voor de drinkwatersector belangrijk zijn, zoals waterkwaliteit in brede zin, het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, vergunningverlening voor de lozing van stoffen en de gevolgen van de langdurige droogte.

CU wil doorpakken in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Carla Dik-Faber (CU) diende, samen met Tjeerd de Groot (D66) een motie in over de aanpak van medicijnresten. Zij vragen de minister samen met de minister van VWS de Green Deal Duurzame Zorg te monitoren en concreet uit te voeren. Ze willen dat de regering concreet maakt wanneer de rioolwaterzuiveringsinstallaties medicijnresten gaan zuiveren en wat vervolgens het effect gaat zijn op de concentraties in het oppervlaktewater. Tjeerd de Groot (D66) deed in zijn inbreng bovendien het voorstel van een ‘breng-mij-terug’-sticker op medicijndoosjes om de aandacht te vestigen op het terugbrengen van niet-gebruikte medicijnen naar de apotheek. De minister reageerde positief, er is op het vlak van meer voorlichting bij de apotheken al een behoorlijke slag gemaakt, maar het kan altijd nog beter. Van Nieuwenhuizen zal aan de minister van VWS meegeven dat communicatie over het terugbrengen van medicijnen heel belangrijk is in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.

GL, SP en 50PLUS vragen aandacht voor verbeteren vergunningverlening lozen van stoffen

Suzanne Kröger (GL) gaf aan dat er ook transparantie moet zijn over de stoffen die ontstaan bij een productieproces waarvoor een lozingsvergunning wordt afgegeven. Bedrijven moeten inzicht geven in welke stoffen ze daadwerkelijk lozen. Cem Laçin (SP) stelde dat REACH ons moet beschermen tegen gevaarlijke stoffen, maar dat dit onvoldoende functioneert omdat de stoffendossiers in REACH slecht zijn ingevuld. Met Corrie van Brenk (50PLUS) was hij van mening dat bij de registratie van stoffen in REACH rekening gehouden moet worden met negatieve effecten op de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Cem Laçin diende daarnaast een motie in over de nieuwe wijze van vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet en vraagt de regering het principe van ‘lozen is verboden, tenzij’ te handhaven.

Kaderrichtlijn Water

Suzanne Kröger (GL) vroeg aandacht voor het niet halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en of er ook een norm zal komen voor microplastics. Ook Tjeerd de Groot (D66) gaf aan zorgen te hebben of de doelen van de Kaderrichtlijn in 2027 worden gehaald en was benieuwd naar de inzet van de regering bij de fitness-check van de KRW. Over deze inzet zal de Tweede Kamer in april of mei 2019 een brief van de regering ontvangen. Minister van Nieuwenhuizen gaf aan dat versnellingstafels gestart zijn om de doelen van de KRW te halen, omdat die momenteel nog niet binnen bereik zijn. Er moet wat haar betreft een tandje bij.

Droogte

Bijna alle Kamerleden vroegen bij de minister aandacht voor de gevolgen van de droogte afgelopen zomer, voor landbouw, natuur, industrie en de drinkwatervoorziening. Tjeerd de Groot (D66) en Jaco Geurts (CDA) wilden bijvoorbeeld van de minister helderheid over de verantwoordelijkheidsverdeling rond grondwater en wilden weten of er ook een verdringingsreeks voor grondwater komt, zoals deze nu al geldt voor oppervlaktewater. Tevens vroeg het CDA naar de overschrijding van de onttrekkingsvergunning van drinkwaterbedrijven. Roy van Aalst (PVV) vroeg hoe in de toekomst de drinkwatervoorziening geborgd is in tijden van droogte en tegen gevaarlijke stoffen via lozingen of chemische aanslagen. Cem Laçin (SP), Corrie van Brenk (50PLUS) en Chris Stoffer (SGP) vroegen de minister naar de mogelijkheden om in vergunningen vast te leggen dat het debiet van industriële lozingen omlaag gebracht moet worden in droge perioden met lage rivierafvoer om de waterkwaliteit te beschermen. Minister Van Nieuwenhuizen gaf aan dat de watersector en het ministerie samen druk bezig zijn met lessen te trekken uit de droogte. Zo wil ze weten hoe de crisisaanpak heeft gewerkt en hoe bepaalde droogtevraagstukken vertaald kunnen worden in beleid. De minister komt met aanbevelingen via de Beleidstafel Droogte. De minister informeert Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 per brief over de eerste resultaten en inzichten.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht