Veel aandacht voor KRW-doelen bij twee minutendebat Water
Terug 23 juni 2022

Veel aandacht voor KRW-doelen bij twee minutendebat Water

Op 22 juni vond het twee minutendebat Water plaats, als vervolg op het Commissiedebat Water van 7 juni. Bij dit plenaire debat in de Tweede Kamer konden Kamerleden moties indienen en vragen stellen aan minister Harbers van IenW. De Kaderrichtlijn Water (KRW) en het halen van de KRW-doelen kwamen uitgebreid aan bod.

KRW-doelen halen

De Partij voor de Dieren (Van Esch) diende een motie in die de regering verzoekt zich maximaal in te spannen om de afgesproken KRW-doelen in 2027 te halen. De PvdD vroeg in ieder geval op korte termijn actieplannen op te stellen om het uitspoelen van meststoffen drastisch te verminderen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen (binnen en buiten de landbouw) te beperken en de (industriële) lozingsvergunningen aan te scherpen.

De VVD (Minhas) verzocht de regering om op Europees niveau in te zetten op een uniforme meetmethodiek van de KRW-doelen. Volgens Minhas ontstaat er een vertekend beeld over de kwaliteit van de wateren in Nederland in vergelijking met de rest van Europa.
Met name D66 had kritiek op deze motie, De Groot merkte op dat de kwaliteit niet verandert als je meer of minder meet. De minister liet voor beide moties het aan het oordeel van de Tweede Kamer.

Waterbeschikbaarheid en grondwater

De Groot (D66) diende een motie in die de regering verzoekt de gebiedsprogramma’s van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te beoordelen op waterbeschikbaarheid. Zijn verzoek was deze af te keuren en terug te sturen voor herziening als deze ondermaats zijn om achteruitgang in diverse watertypes te voorkomen. De minister liet deze motie aan het oordeel van de Tweede Kamer.

Van Esch (PvdD) diende een motie in die de regering verzoekt de Waterwet te wijzigen zodat drinkwaterbedrijven niet langer met schadeclaims geconfronteerd worden. Deze ontraadde de minister.

Groen Links (Bromet) stelde via een motie voor dat de regering onttrekking van grondwater voor commerciële doelen gaat voorkomen omdat zo schade aan de natuur wordt aangebracht. Groen Links verwees ook naar oppervlaktewater waar een verdringingsreeks voor bestaat, terwijl dat voor grondwater niet het geval is.
D66 stelde de vraag waarom er voor grondwater nog geen verdringingsreeks bestaat. Ook vroeg De Groot hoe de samenwerking op het gebied van governance in de watersector ervoor stond en hoe decentrale vraagstukken opgepakt worden. De minister heeft toegezegd dit in het Bestuurlijk Overleg Water met de partners te bespreken. Wat betreft de verdringingsreeks voor grondwater verwees de minister naar het eindrapport van de Studiegroep Grondwater die eind dit jaar hierover met een visie komt.

Waterbesparing

In het kader van waterbesparing heeft Groen Links (Bromet) een motie ingediend die de regering verzoekt het heffingsplafond op de leidingwaterbelasting (BOL) af te schaffen en een heffingsvrije voet voor de eerste 50m3 in te voeren. De minister verwees naar de uitvoering van de Beleidsnota Drinkwater waarin over dit punt afspraken zijn gemaakt. Hij komt hier in de brief voor het Wetgevingsoverleg Water in november 2022 op terug.

Tags by dit artikel
Delen via: