Versterking samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk
Terug 24 februari 2015

Versterking samenwerking drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio’s in de praktijk

​Op 25 februari wordt de brief van minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken van de samenwerkingsconvenanten tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven in de Tweede Kamer behandeld. Minister Opstelten geeft in deze brief aan dat de samenwerking in de praktijk versterkt moet worden. Vewin is positief gestemd over deze constatering en de inzet van de minister om deze samenwerking in de praktijk te verbeteren. Een aantal ontwikkelingen zoals het traject Continuïteit van de samenleving en de implementatie van het drinkwaterconvenant blijven echter de aandacht vragen.

Continuïteit van de samenleving
De minister geeft aan dat veiligheidsregio’s taken en verantwoordelijkheden hebben richting drinkwaterbedrijven, zoals tijdige alarmering bij bijvoorbeeld incidenten met gevaarlijke stoffen maar ook het leveren van bijstand bij de inzet van nooddrinkwater. Om de samenwerking in de praktijk te versterken, wordt in de brief het traject ‘Continuïteit van de samenleving’ genoemd; een gezamenlijk traject van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad. Het traject is er op gericht te komen tot een eenduidige rolopvatting van de veiligheidsregio’s in relatie tot het Rijk en vitale partners. Daarnaast wordt per veiligheidsregio een actieplan opgesteld om de samenwerking tussen partijen te verstreken, o.a. op het gebied van alarmering, informatievoorziening en crisiscommunicatie. De Minister meldt in zijn brief dat de drinkwatervoorziening één van de aspecten van dit traject is. Vewin ondersteunt de totstandkoming van een eenduidige rolopvatting van de veiligheidsregio’s. Belangrijke punten hierbij zijn de concretisering van hun rol en taak bij de inzet van nooddrinkwater en hun alarmeringstaak richting drinkwaterbedrijven.
Prestatieafspraak nodig over implementatie drinkwaterconvenant
In de regionale actieplannen moet voor de sector drinkwater komen te staan dat de afspraken uit het drinkwaterconvenant van 2010 per direct worden geïmplementeerd en ingebed bij de veiligheidsregio’s. Eén van die afspraken is dat drinkwaterbedrijven toegang krijgen tot LCMS (Landelijk Crisismanagement Systeem). Dit is van belang om bij (mogelijke) drinkwater gerelateerde calamiteiten of crises een actueel beeld te krijgen van de situatie, te kijken of zij acuut maatregelen moeten treffen maar ook voor inzage in bijvoorbeeld lopende onderzoeken. Vewin wil dan ook dat de 25 regionale actieplannen worden voorzien van de prestatieafspraak dat de afspraken uit het landelijke drinkwaterconvenant per direct worden geïmplementeerd.

Landelijke uniformiteit
Bij nieuwe- of aanvullende samenwerkingsafspraken pleit Vewin ervoor dat de drinkwatersector via het Veiligheidsberaad centrale- en bindende afspraken kan maken. Verschillende afspraken met verschillende veiligheidsregio’s is niet alleen inefficiënt maar vooral contraproductief voor een goede crisisbeheersing. Dit geldt met name bij kritische processen als crisiscommunicatie waarbij uniformiteit een vereiste is. Een goed voorbeeld hiervan is de wens van de drinkwatersector om bij een grootschalig kookadvies haar klanten via het landelijke crisiscommunicatiemiddel NL-Alert snel en eenduidig te informeren. NL-Alert wordt ingezet door de veiligheidsregio’s. Via het Veiligheidsberaad zou de drinkwatersector graag eenduidige afspraken maken over inzet van NL-Alert door de veiligheidsregio’s bij grootschalige drinkwatercalamiteiten.

Kamer vroeg om actie
De Kamer drong vorig jaar aan op verbeteracties omdat de afspraken met de veiligheidsregio’s wel zijn vastgelegd in convenanten, maar de uitvoering in de praktijk nog lang niet overal gerealiseerd was. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk bij de brand op het Shellcomplex in Moerdijk, waar de drinkwaterbedrijven niet werden geïnformeerd door de veiligheidsregio omdat hun inschatting was dat er geen gevaar zou zijn voor de drinkwatervoorziening. In oktober werd daarom door de Tweede Kamer opnieuw de aandacht gevraagd voor de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven. Met name Peter Oskam (CDA) drong bij de minister aan op actie en het wegwerken van de achterstanden met betrekking tot de uitvoering van deze convenanten.
Klik hier voor de brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer

Delen via: