​Vewin benadrukt nationaal belang drinkwater in Omgevingswet bij Eerste Kamer
Terug 7 maart 2016

​Vewin benadrukt nationaal belang drinkwater in Omgevingswet bij Eerste Kamer

Op 15 maart staat de Omgevingswet op de agenda in de Eerste Kamer. Deze wet moet een groot aantal bestaande wetten en regels vervangen en zorgen voor meer eenvoud in de ruimtelijke ordening. Vewin vindt het belangrijk dat de drinkwaterbelangen in deze wet en in de bijbehorende bestuursmaatregelen (AMvB's) goed worden geborgd en heeft bij de Eerste Kamer de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht.

Lozingen en vergunningen
De Omgevingswet krijgt een beperkte lijst van lozingsactiviteiten waarvoor een vergunning nodig is. Alles wat niet op die lijst staat is regelvrij en dus toegestaan. Het principe 'lozen verboden, tenzij vergunning' wordt dus omgedraaid naar 'lozen toegestaan tenzij'. Vewin heeft aangegeven dat handhaving hierdoor lastiger wordt en maakt zich zorgen over de gevolgen van deze nieuwe manier van omgaan met lozingen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Vewin stelt daarom voor om een uitgebreide lijst van vergunningsplichtige activiteiten op te nemen in de bestuursmaatregelen van de Omgevingswet.

Kan een nationaal belang decentraal goed worden geborgd?
De Tweede Kamer heeft de duurzame drinkwatervoorziening tot nationaal belang bestempeld. In de Omgevingswet ligt de nadruk echter op decentralisatie, wat volgens Vewin haaks staat op dit nationaal belang. Hoe gaat een decentrale overheid als een provincie of waterschap dit nationaal belang borgen? Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat de gevolgen van een lozingsvergunning op de Maas door een decentrale overheid in Limburg tot problemen leiden voor de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland, waar Maaswater als grondstof voor drinkwater dient. De kwaliteit van het oppervlaktewater is vaak afhankelijk van besluitvorming stroomopwaarts. Het is zeer de vraag of de decentrale overheid stroomopwaarts die consequentie kan overzien en ook wil afwegen.

Nationale bescherming
Vewin pleit er bij de Eerste Kamer voor dat het nationale belang van drinkwater ook de nationale bescherming krijgt die het verdient. Concreet betekent dit dat de minister in de bestuursmaatregelen van de Omgevingswet vastlegt dat bij het verlenen van vergunningen aan alle normen en eisen voor een duurzame drinkwatervoorziening moet worden voldaan.

Lees ook het interview met minister Schultz van Haegen in de Waterspiegel van december 2015.

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht