Vewin: bescherming drinkwaterbronnen te weinig aandacht in GLB-Nationaal Strategisch Plan
Terug 7 februari 2022

Vewin: bescherming drinkwaterbronnen te weinig aandacht in GLB-Nationaal Strategisch Plan

Vewin vindt dat de bescherming van de bronnen voor drinkwater prioriteit moet krijgen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP)voor het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB.)Ook moet duidelijk zijn hoe het NSP een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de bronnen. Dit staat in de zienswijze van Vewin namens alle drinkwaterbedrijven op het Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) en de samenvatting van het NSP. Deze zijn door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ter inzage voorgelegd. Er is dringend extra inzet nodig om de waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelen voor drinkwaterbronnen te kunnen bereiken. Het GLB-Nationaal Strategisch Plan is een belangrijk hulpmiddel hierbij. Helaas krijgen drinkwaterbronnen volgens Vewin nu veel te weinig aandacht in het NSP. De kwaliteit van drinkwaterbronnen is de afgelopen jaren niet significant verbeterd. De doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn voor deze wateren nog niet in zicht, terwijl deze uiterlijk in 2027 gehaald moeten zijn. Vewin wil daarom in de landbouwplannen prioriteit op de bescherming van de bronnen voor drinkwater omdat deze onder toenemende druk staan, onder andere door emissies uit de landbouw (nutriënten, bestrijdingsmiddelen).

Koppel belonen toekomstbestendig boeren ook aan waterkwaliteit

Het streven van het nieuwe GLB is om toekomstbestendig boeren beter te belonen, via subsidies voor boeren die zich inspannen om de omslag naar een duurzame, minder milieubelastende bedrijfsvoering te maken.Vewin vindt daarom dat de ambities van het kabinet op het gebied van waterkwaliteit en -beschikbaarheid uit het coalitieakkoord veel meer moeten doorklinken in het NSP. Ook de ambitie die minister Staghouwer (LNV) uitspreekt in zijn brief van 20 januari jl. over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) moet beter verwerkt worden in de voorgelegde plannen. De minister zegt in zijn brief dat hij via een addendum op het 7e NAP maatregelen zal vastleggen om te zorgen voor volledig doelbereik van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Dit moet ook het doel zijn van de subsidieverlening voor activiteiten door de landbouw in het NSP. Vewin vindt dat de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen zodanig moet verbeteren dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 worden gehaald.

Start nieuwe GLB-periode in 2023

Het NSP is eind 2021 ingediend bij de Europese Commissie, en een samenvatting ervan heeft tot 1 februari 2022 ter inzage gelegen. Ingediende zienswijzen worden samen met de reactie van de Europese Commissie verwerkt tot een definitieve versie van het NSP die door de EU moet worden goedgekeurd. De nieuwe GLB periode - en dus het NSP - start in 2023.


-Lees hier de zienswijze die Vewin heeft in ingediend

-Lees hier het Vewin-standpunt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - Standpunten Vewin

-Lees hier meer over de ter inzage legging NSP: Terinzagelegging NSP gesloten: 125 reacties | Nieuwsbericht | Toekomst GLB

Tags by dit artikel
Delen via: