Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen
Terug 10 oktober 2017

Vewin blij met inzet Rutte III op bescherming drinkwaterbronnen

Vewin-reactie op Regeerakkoord 2017-2021

Vewin is blij dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het Regeerakkoord kiezen voor het beter beschermen van de drinkwaterbronnen. De voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren. Het is zaak deze voornemens gezamenlijk om te zetten in concrete maatregelen. De verhoging van het lage BTW-tarief betekent een verzwaring van de lastendruk op drinkwater; Vewin had bij de onderhandelende partijen juist gepleit voor lastenverlichting.


Bodem

Vewin vindt dat in gebieden voor de drinkwatervoorziening de functiescheiding tussen drinkwater en mijnbouwactiviteiten/geothermie het uitgangspunt moet zijn. Terecht stelt Rutte III dat de ondergrond een steeds belangrijker rol speelt, bijvoorbeeld voor geothermie, de opslag van stoffen en de winning van drinkwater. Het Regeerakkoord benoemt de noodzaak van verantwoord omgaan met de ondergrond. Waar nodig zullen de Mijnbouwwet en eventueel andere wetten worden aangepast om mogelijke risico’s bij gebruik van de ondergrond een betere plek in het besluitvormingsproces te geven. Dit wordt vastgelegd in de Structuurvisie Ondergrond.


Opkomende stoffen

De hoeveelheid opkomende stoffen in het oppervlaktewater, zoals microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen, is de laatste jaren toegenomen. Het kabinet komt in overleg met relevante sectoren met een beleidsprogramma om deze toename op een kosteneffectieve manier terug te dringen. Dit beleidsprogramma kan volgens Vewin een goede impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. Het is zaak dit programma voortvarend en concreet uit te werken.


Landbouw

Het kabinet zet in op het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Dit moet volgens het kabinet gebeuren op een zo efficiënt mogelijke wijze met zo min mogelijk ‘nationale koppen’. Vewin vindt het van belang dat drinkwaterbronnen beschermd worden tegen de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het is positief dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid volgens het kabinet minder gericht moet worden op inkomensondersteuning en meer op innovatie en duurzaamheid.


Kustpact

Het Rijk komt de gemaakte afspraken in het kustpact onverkort na. Dit is belangrijk voor de bescherming van de drinkwatervoorziening in het kustgebied. De drinkwatersector heeft voldoende ruimte nodig om de infiltratie- en bufferfunctie van de duinen veilig te stellen.


Bescherming vitale sectoren

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. We kunnen als samenleving niet zonder. Daarom behoort de drinkwatervoorziening tot de top-vitale infrastructuur van Nederland. Het kabinet geeft in het Regeerakkoord aan dat vitale sectoren specifieke bescherming krijgen. Vewin ondersteunt het onderzoek naar de economische afhankelijkheid , mede in het licht van de afhankelijkheden tussen vitale sectoren.


Belastingdruk drinkwater

De ruimte om de belastingen op inkomen nog verder te verlagen wordt gevonden door een verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Omdat drinkwater in het lage BTW-tarief valt, heeft deze verhoging direct gevolg voor de drinkwaterprijs. De drinkwatersector had bij de coalitiepartijen juist aangedrongen op een verlaging van de belastingdruk op drinkwater omdat drinkwater een primaire levensbehoefte is. Maar door de verhoging van het lage BTW-tarief naar 9% stijgt de belastingdruk op drinkwater in totaal met € 50 miljoen per jaar.

Tags by dit artikel
Delen via: