Vewin is blij met wetsvoorstel afschaffen precariobelasting
Terug 27 juni 2016

Vewin is blij met wetsvoorstel afschaffen precariobelasting

​Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft het wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken, zoals drinkwaterleidingen, bij de Tweede Kamer ingediend. Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, is blij met het wetsvoorstel. Gemeenten, maar ook provincies en waterschappen, kunnen nu nog precario heffen op onder meer kabels en leidingen onder de grond. Deze belasting op leidingen is de drinkwaterbedrijven al jaren een doorn in het oog omdat zij deze moeten doorberekenen aan hun klanten, wat leidt tot vaak forse verhoging van de drinkwaterfactuur. Hierdoor is precariobelasting indirect en ondoorzichtig. Bovendien is het aantal gemeenten dat deze vorm van belasting heft in hoog tempo groter geworden.

Overgangstermijn stoppen precarioheffing
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen maar liefst tien jaar de tijd om deze vorm van precarioheffing af te bouwen en te stoppen. Het kabinet heeft gekozen voor een zeer ruime overgangstermijn van maximaal tien jaar zodat daarin de effecten kunnen worden opgevangen van inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. Deze periode kan worden bekort bij een grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Het overgangsrecht geldt alleen als een gemeente in 2015 ook daadwerkelijk inkomsten genoot van deze belasting. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016; de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd. Zo wordt voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.
Volgens onderzoeksinstituut COELO zijn er ongeveer 90 gemeenten (van de 390) die in 2016 precariobelasting heffen op nutsbedrijven. Zij innen per gemeente gemiddeld ongeveer 2 miljoen euro aan precariobelasting. Daarnaast zijn er 3 waterschappen die precariobelasting op nutsnetwerken heffen.

Al ruim tien jaar onwenselijk
Vewin maakt zich al sinds 2004 hard voor afschaffing van deze onwenselijke belasting en weet dat ook een meerderheid van de Tweede Kamer van deze belasting af wil. In november 2015 stemde de Kamer opnieuw in met een motie voor spoedige afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetwerken. Vewin dringt aan op spoedige behandeling van de wet door de Tweede Kamer zodat de groei van precarioheffing zo snel mogelijk wordt stopgezet.

Tags by dit artikel
Delen via: