Vewin ondersteunt RIWA-pleidooi voor volledige transparantie lozingen Maas en Rijn
Terug 28 september 2018

Vewin ondersteunt RIWA-pleidooi voor volledige transparantie lozingen Maas en Rijn

De vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA pleit voor volledige transparantie over industriële lozingen om de kwaliteit van de Rijn en Maas als bron voor de productie van drinkwater beter te beschermen. RIWA rapporteert over de kwaliteit van deze rivieren en geeft aan dat nog steeds ongewenste stoffen in de rivieren terecht komen.

Noodzaak van transparantie

RIWA legt uit dat de Maas bij een lage waterafvoer extra kwetsbaar is en dan voor zo'n 50% bestaat uit -al dan niet gezuiverd- afvalwater. De helft daarvan komt voort uit industriële lozingen, hiervan is vaak onbekend welke stoffen het bevat. In de Rijndelta wordt onder meer GenX, Pyrazool en Trifluoracetaat aangetroffen, alle afkomstig uit industriële lozingen. Deze stoffen zijn in het oppervlaktewater opgemerkt door metingen van de drinkwaterbedrijven. Zij meten continu om tijdig te kunnen signaleren, melden en handelen waar nodig om zo te zorgen dat een veilige drinkwatervoorziening geborgd is.

Toegankelijkheid informatie en samenwerking

RIWA vraagt om openheid in het proces van vergunningverlening en een publiek, grensoverschrijdend register van alle stoffen die via industrieel afvalwater in het milieu terecht komen. Hierdoor krijgen alle watergebruikers beter inzicht in welke stoffen zich in het oppervlaktewater bevinden.
Vewin vindt het van belang dat industriële bedrijven voortdurend hun afvalwater monitoren om zeker te weten dat de waarden binnen veilige marges blijven. De gegevens moeten worden gedeeld met de vergunningverlener en wanneer relevant met de drinkwaterbedrijven.
Verder pleit RIWA voor meer internationale samenwerking om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te beschermen tegen verontreinigingen.

Europese regelgeving

Vewin staat achter het pleidooi van RIWA en vindt dat een sterk kader van Europese regelgeving nodig is om de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen te beschermen.
Bij de Europese toelating van chemische stoffen (REACH) moet rekening gehouden worden met negatieve effecten die stoffen kunnen hebben op drinkwaterbronnen. PMT-stoffen (persistent, mobiel en toxisch, zoals GenX) behoren volgens Vewin als Zeer Zorgwekkende Stoffen geclassificeerd te worden, zodat gebruik en de lozing ervan binnen de EU in beginsel afgebouwd moeten worden.
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat drinkwaterbedrijven met een eenvoudige zuivering drinkwater moeten kunnen bereiden uit bijvoorbeeld oppervlaktewater. Vewin vindt daarom dat REACH en de doelen van de KRW beter op elkaar afgestemd moeten worden.

Lees het persbericht van RIWA
Lees het standpunt van Vewin over opkomende stoffen

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht