Vewin organiseert Seminar Beleidsnota Drinkwater

Terug 6 april 2012

Vewin organiseert Seminar Beleidsnota Drinkwater

Vewin heeft deze week een seminar belegd in het kader van de in de Drinkwaterwet omschreven Beleidsnota Drinkwater. Theo Schmitz, directeur Vewin, heeft tijdens dit seminar  gepleit voor een sterk kader voor een goede drinkwatervoorziening, waarin  knelpunten van de kwaliteit en kwantiteit van de zoetwatervoorziening worden benoemd.

Beleidsnota drinkwater

De drinkwaterwet stelt, dat een keer per zes jaar een beleidsnota moet worden opgesteld waarin de hoofdlijnen en beginselen staan met betrekking tot de productie en distributie van deugdelijk drinkwater. Daarnaast wordt in deze nota de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening omschreven. Voor de zomer van 2012 zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een hoofdlijnennotitie voor de Nota Drinkwater presenteren.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht