Vewin over debat Activiteitenbesluit: stel meten verplicht

Terug 27 juni 2011

Vewin over debat Activiteitenbesluit: stel meten verplicht

Doel van het ‘Activiteitenbesluit’ is agrarische inrichtingen onder algemene regels te laten vallen. Door het loslaten van de vergunningverplichting dalen de administratieve lasten voor landbouwbedrijven. Geschat wordt dat dit de landbouwbedrijven zo’n € 40 miljoen per jaar aan bezuinigingen oplevert.  Ongeveer 5800 bedrijven zullen onder dit besluit vallen.

Voorzorgsprincipe
Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer was er globaal scheiding tussen CDA en VVD en SGP tegenover oppositiepartijen PvdA, SP en PvdD . De coalitie vraagt om nog verdere versoepeling van de regels, terwijl de oppositie juist op het voorzorgsprincipe aandringt, vooral uit het oogpunt van de drinkwatervoorziening. De drie oppositiepartijen benadrukken het gevaar voor vervuiling van grond- en oppervlaktewater door de agrarische praktijk en brengen alle punten waar Vewin aandacht voor vraagt aan de orde. Te weten een meetverplichting van relevante stoffen voor drinkwater in relatie tot de gebiedsdossiers, een verplichting tot het opnemen van maatwerkvoorschriften bij dreigende normoverschrijdingen en het vaststellen van beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater.

Bestaande regels afdoende
Bij de beantwoording blijkt staatssecretaris Atsma geen aanleiding te zien om aanpassingen te doen ten gunste van de waterkwaliteit. Hij geeft aan dat we trots mogen zijn op ons drinkwater en dat we bij de beste ter wereld horen, maar hij vindt de bestaande regels voor het handhaven van de waterkwaliteit afdoende. Dinsdag 28 juni wordt
dit overleg voortgezet in een VAO, waarbij moties ingediend kunnen
worden. Vewin heeft hiervoor een Position Paper ingestoken.

Vewin
Vewin wil dat in het besluit  het meten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest bij landbouwbedrijven verplicht wordt gesteld. Deze gegevens moeten worden gekoppeld aan de waterkwaliteitsdoelstellingen. Het gebruik van pesticiden moet verboden worden in drinkwaterbeschermingsgebieden. (zie standpunten rechts)

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht