Vewin pleit in Tweede Kamer voor verblauwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Terug 16 oktober 2018

Vewin pleit in Tweede Kamer voor verblauwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet bijdragen aan het halen van de Europese waterkwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water, want drinkwaterbronnen staan onder druk door stoffen afkomstig uit de landbouw, zoals nitraten en gewasbeschermingsmiddelen. De herziening van het GLB is daarom hét moment om in te zetten op het verder verminderen van verontreiniging van bodem en water door landbouwemissies. Dit pleidooi voor het verblauwen van het GLB werd op 11 oktober door Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur van Vewin) gehouden tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseerde dit rondetafelgesprek om inzicht te krijgen in de verwachte gevolgen van het GLB voor verschillende functies. Het rondetafelgesprek was verdeeld in 3 blokken: allereerst een blok met ‘wetenschap en financiers’, met daarin onder andere bijdragen van de Unie van Waterschappen en de Rabobank. Het tweede blok bestond uit bijdragen door maatschappelijke organisaties, met naast Vewin onder andere ook het Wereldnatuurfonds (WNF) en IPO. En ten slotte was er tijd voor de bijdragen van agrarische partijen, zoals LTO en BoerenNatuur.

Pleidooi voor verduurzaming landbouw

Veel rondetafeldeelnemers benadrukten dat het belangrijk is dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid betere resultaten laat zien op het gebied van het milieu en de waterkwaliteit. Zo pleitte WNF voor de inzet van GLB-subsidies voor een noodzakelijke transitie naar duurzame landbouw, natuurherstel en verbetering van waterkwaliteit. Zij benadrukten hierbij het belang van resultaatgerichte beloningen. In veel bijdragen van andere aanwezige stakeholders kwam het belang van verduurzaming van de landbouwsector ook aan bod. De landbouwsector gaf in het rondetafelgesprek aan dat boeren wel goed beloond moeten worden voor de diensten die ze leveren, juist als het gaat om publieke doelen die door de markt niet goed gewaardeerd worden . Daarom pleitten diverse stakeholders waaronder LTO en BoerenNatuur ervoor om de GLB-gelden in te zetten voor boeren die bijdragen aan doelen zoals waterkwaliteit en biodiversiteit, zoals ook in de Europese voorstellen en de Nederlandse kabinetsinzet staat beschreven.

Lees meer over het onderwerp in het position paper over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat Vewin ter voorbereiding van het rondetafelgesprek aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.​

Tags by dit artikel
Delen via: