Vewin positief over aanbevelingen Beleidstafel Droogte
Terug 18 december 2019

Vewin positief over aanbevelingen Beleidstafel Droogte

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft ze aan de conclusies en aanbevelingen van de Beleidstafel te onderschrijven. Vewin is positief over de aanbevelingen, opgeleverde onderzoeken en opgestelde handleidingen, deze dragen bij aan een betere voorbereiding op droogte-situaties. De drinkwatersector heeft deelgenomen aan de Beleidstafel Droogte.

Naar een klimaatrobuust watersysteem

Een aantal aanbevelingen zijn voor de drinkwatersector met name relevant zoals die over een klimaatrobuust watersysteem. Vewin onderschrijft de noodzaak te werken aan een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem. Dit is essentieel om toekomstige uitdagingen rond waterkwaliteit en -kwantiteit het hoofd te kunnen bieden. Voor grondwater gaat het dan met name om meer water vasthouden en voor oppervlaktewater om de uitwerking van een klimaatbestendig hoofdwatersysteem. Voorwaarde is duidelijkheid over welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Voor grondwater is het opstellen van integrale visies van overheden voor het grondwater van belang. Vewin bepleit dat dit in samenspraak met drinkwaterbedrijven onder regie van de provincies gebeurt.

Naar een klimaatbestendig drinkwaterbeleid

Specifiek ten aanzien van het drinkwaterbeleid adviseert de Beleidstafel Droogte maatregelen om op korte- en lange termijn de robuustheid van de drinkwatervoorziening te verbeteren, bijvoorbeeld:

  • versterken van het grondwaterbeschermingsbeleid;
  • bij het maken van afspraken over waterbeschikbaarheid meer over grenzen van de provincies en waterschappen heen kijken;
  • inzetten op waterbesparing en bewustwording van consumenten en andere gebruikers om de watervraag en de piekvraag met name tijdens (dreigende) watertekorten te beperken;
  • ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers;
  • verkennen van een diversificatie van bronnen voor de bereiding van drinkwater, zoals brak water, oppervlaktewater, grondwater en oevergrondwater;
  • onderzoek doen naar de flexibilisering van vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater door drinkwaterbedrijven;
  • in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater 2020 opnemen welke inspanningen door alle partijen nodig zijn voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening; en
  • hiertoe bestuurlijk een gezamenlijk uitvoeringsprogramma vaststellen.

Vewin ondersteunt deze aanbevelingen; de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor het maken van drinkwater staat onder toenemende druk. Concrete maatregelen zijn nodig, ook op het gebied van waterbeschikbaarheid. Het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door grootverbruikers vermindert de druk op het drinkwatersysteem. Met het oog op toekomstige droge perioden is het noodzakelijk flexibilisering van vergunningsruimte voor grondwateronttrekkingen te onderzoeken. Bij flexibilisering van vergunningsruimte gaat het erom dat drinkwaterbedrijven en provincies samen op voorhand afspraken op maat maken over overschrijdingen van de winvergunning in extreme omstandigheden. Uiteraard moet hierbij goed rekening gehouden worden met de eventuele impact op de omgeving (bijvoorbeeld natuur).

Intensivering van internationale samenwerking

Bij de aanbevelingen heeft de Beleidstafel Droogte ook aandacht voor internationale samenwerking om beter om te kunnen gaan met droge perioden.
Vewin benadrukt dat heldere afspraken met buurlanden over waterbeschikbaarheid en -kwaliteit van groot belang zijn. Duitsland en België buigen zich ook over waterbeschikbaarheid. Voorkomen moet worden dat maatregelen in die landen (stroomopwaarts) bij ons tot problemen leiden. De constante aanvoer van water staat door verschillende ontwikkelingen bovenstrooms zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin onder druk. Lagere afvoeren leiden tot hogere concentraties verontreiniging. Extra inzet is nodig om een overkoepelend beeld van de problematiek te krijgen en eventueel aanvullende afspraken te maken.

Verkenning naar toepassing van drinkwaterrestricties in crisissituaties

De Beleidstafel Droogte adviseert verder om samen met Vewin, de VNG en veiligheidsregio’s een verkenning uit te voeren naar een uitvoerbaar en handhaafbaar stelsel van drinkwaterrestricties voor crisissituaties. Restricties voor consumenten en bedrijven zijn nadrukkelijk een uiterste noodmaatregel, als alle andere maatregelen niet of onvoldoende effectief zijn. Het doel is de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te kunnen stellen, ook in extreme situaties. Het RIVM heeft op basis van ervaringen in het buitenland een voorstel gedaan voor restricties in crisissituaties. Voorbeelden van restricties zijn beperkende maatregelen voor buitenactiviteiten zoals auto’s wassen, het vullen van zwembadjes en sproeien van tuinen met kraanwater. Vewin ondersteunt het advies van de Beleidstafel Droogte. De drinkwatersector praat hier graag over mee.
De minister geeft aan de aanbeveling over te nemen en hier in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater op terug te komen.

Tags by dit artikel
Delen via: