Vewin publiceert Lobby-agenda 2021 – 2022 en roept nieuw kabinet op werk te maken van watertransitie
Terug 21 september 2021

Vewin publiceert Lobby-agenda 2021 – 2022 en roept nieuw kabinet op werk te maken van watertransitie

Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-agenda. Dit jaar benadrukt Vewin hierin haar oproep aan het nieuwe kabinet voor een watertransitie. Goed drinkwater, 24/7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. De watertransitie moet gericht zijn op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. De doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water raken buiten bereik.
Drinkwaterbedrijven staan voor grote opgaven en investeringen. Zij vragen meer ruimte om die aan te pakken en te realiseren.

De watertransitie vraagt politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. De drinkwatersector is daarom voorstander van een Nationaal Waterakkoord waarbij alle partijen aan tafel zitten en dat de zoetwaterbeschikbaarheid robuust maakt, gegeven de klimaatverandering.
In de Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026 die afgelopen april verscheen, zet het kabinet onder meer in op waterbeschikbaarheid en verbetering van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. Vewin heeft waardering voor de nota. De bijbehorende implementatie- en uitvoeringsagenda volgt nog. Daarin moeten concrete afspraken en acties vastgelegd worden die zorgen voor de bescherming en verbetering van kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen, zuinig watergebruik, voldoende financieringsruimte en adequate veiligstelling van infrastructuur.

De Lobby-agenda bevat de standpunten van Vewin over deze en andere belangrijke dossiers die in het politieke jaar 2021-2022 op de agenda staan. Vewin formuleert de standpunten van de drinkwatersector in nauwe samenwerking met haar tien leden.

Klik hier voor de Lobby-agenda 2021-2022

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht