Vewin publiceert Waterspiegel Update 5

Terug 5 december 2012

Vewin publiceert Waterspiegel Update 5

Vewin heeft de nieuwe Waterspiegel Update 5 gepubliceerd. In deze digitale nieuwsbrief onder andere aandacht voor: Afschaffing precario, EU-Blueprint en de Structuurvisie Ondergrond.

Rutte 2: schaf precario op drinkwaterleidingen af
In het eerste artikel roept Vewin het Kabinet Rutte 2 op om precario op drinkwaterleidingen af te schaffen. Steeds meer gemeenten heffen precariobelasting op nutsleidingen, met lastenverzwaring voor de burgers als gevolg. Al in 2005 vroeg de Tweede Kamer aan de minister om deze ontwikkeling te stoppen. Vewin roept het kabinet Rutte 2 op precario af te schaffen. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en moet daarom zo min mogelijk worden belast.
lees meer

Structuurvisie Ondergrond: drinkwater voorop in nationaal afwegingskade
Het volgende artikel gaat in op het belang van Grondwaterbescherming in de Structuurvisie Ondergrond die het ministerie van  Infrastructuur en Milieu (I&M) momenteel voorbereidt. Drinkwater is sterk verbonden aan volksgezondheid. Bescherming van drinkwaterbronnen is in de Drinkwaterwet aangeduid als een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Vewin wil dat dit tot uitdrukking komt in de structuurvisie en pleit voor een nationaal afwegingskader voor ordening van ondergronds ruimtegebruik. Drinkwaterwinning zal daarbij voorop moeten staan.
Lees meer

Nieuwe ambitie voor drinkwaterbronnen in gewasbeschermingsbeleid
Het derde artikel gaat in op het ‘Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbeschermingsmiddelen (NAP)’, dat vanuit Nederland recentelijk naar de Europese Commissie heeft gestuurd. Vewin vindt de doelen voor waterkwaliteit in het NAP weinig ambitieus. De betrokken staatssecretarissen Mansveld en Verdaas hebben aangegeven in het nationale beleid meer ruimte te zien voor nieuwe ambities en concretere doelen. De bewindslieden hebben toegezegd vóór het mei-reces een Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming te presenteren. Vewin is blij met de intenties van de staatssecretarissen en blijft zich, samen met andere partijen van het Platform Duurzame Gewasbescherming, inzetten voor concrete doelen en maatregelen in de nieuwe nota, die moeten leiden tot schonere drinkwaterbronnen.
Lees meer

EU Blueprint: KRW-doelen nog lang niet in zicht
Het laatste artikel meldt, dat de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (KRW), om in 2015 voor alle Europese wateren een goede ecologische status te hebben, niet wordt gehaald. Dit is de voornaamste conclusie van de ‘Blueprint’, de evaluatie van de Europese Commissie van het EU-waterbeleid. Vewin pleit voor implementatie van de huidige EU-wetgeving (KRW) en voor strenger toezicht op naleving. Uit het onderzoek blijkt dat in 2015 slechts 53% van alle Europese oppervlaktewateren een goede ecologische status heeft: significant minder dan de KRW-doelstelling van 100%.
Lees meer

Abonneer nu op de gratis digitale Waterspiegel Update

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht