Vewin steunt ambitie minister Van Veldhoven richting Europees Waterbeleid
Terug 26 februari 2020

Vewin steunt ambitie minister Van Veldhoven richting Europees Waterbeleid

Minister Stientje Van Veldhoven (Milieu en Wonen) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat zij van mening is dat het Europees Waterbeleid moet worden gemoderniseerd. Dit blijkt uit de geannoteerde agenda voor de Europese Milieuraad van 5 maart 2020, die zij samen met haar collega minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vewin steunt het pleidooi en spoort de minister aan om verdere vervolgstappen te ondernemen ter concretisering van deze uitgesproken ambitie.

Modernisering Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Commissie heeft in december 2019 de conclusies gepresenteerd van de 'Fitness check' van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gerelateerde wetgeving, evenals van de evaluatie van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. De Commissie is van mening dat de richtlijnen grotendeels hebben voldaan aan de verwachtingen, maar dat bestaande problemen en nieuwe uitdagingen tegelijkertijd om modernisering vragen, zeker voor wat betreft de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Tijdens de komende Milieuraad discussiëren de EU milieuministers samen met de Europese Commissie over de evaluatieresultaten en de toekomst van de EU waterwetgeving. Minister Van Veldhoven schrijft dat de bevindingen van de Commissie door Nederland worden gedeeld. Ook steunt Nederland de aangekondigde 'Zero Pollution Ambition' van de Commissie, als onderdeel van de Green Deal. Met deze ambitie wil de Europese Commissie vervuiling van lucht, water en bodem terug te dringen en daarmee te streven naar een gifvrij milieu. Hierbij zou de focus moeten liggen op bronbeleid en aanpak van de gehele keten. Van Veldhoven geeft ook aan dat zij belang hecht aan het tijdig, voor 2027, implementeren van de benodigde maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Dit is voor veel lidstaten een uitdaging en hierom hebben meerdere landen gepleit voor verder uitstel, maar een ambitieverlaging wekt bij onder andere Nederland weerstand op. Nederland is, net als andere landen die al voldoen aan de eisen, voorstander van verdere aanscherping van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Vewin pleit voor stevige inzet om KRW-doelen te bereiken en voor herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Vewin is voorstander van een herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater om hiermee de kwaliteit van drinkwaterbronnen beter te beschermen. De Richtlijn zou in de toekomst innovatie op gebied van zuiveringstechnieken meer moeten stimuleren en de toepassing van best beschikbare technieken (BBT's) voor afvalwaterzuivering moeten verplichten. Verder zou de aanpak van nieuwe verontreinigen zoals medicijnresten, industriële stoffen en andere microverontreinigingen, pathogene organismen, antibioticaresistente bacteriën en plastics aan de behandeling van stedelijk afvalwater moeten worden toegevoegd.
Wanneer de KRW niet herzien wordt, pleit Vewin voor het maken van afspraken over het alsnog halen en behouden van de doelen na 2027 en het integreren van de aanpak van opkomende stoffen. Als de KRW wel wordt herzien, wil Vewin het bestaande ambitieniveau behouden en tegelijk nieuwe uitdagingen oppakken, zoals klimaatverandering en opkomende stoffen, en de bescherming van drinkwaterbronnen versterken.

Zie voor meer informatie over het standpunt van Vewin het position paper over de Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater en het position paper over de Europese Kaderrichtlijn Water.

Tags by dit artikel
Delen via: