Vewin wil concrete veiligstelling drinkwatervoorziening in decentraal beleid
Terug 17 februari 2020

Vewin wil concrete veiligstelling drinkwatervoorziening in decentraal beleid

​Op 19 februari debatteert de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Vewin vraagt in dit licht aandacht voor het doorwerken van het nationale ruimtelijke beleid naar het beleid van provincies en gemeenten, om de openbare drinkwatervoorziening duurzaam te kunnen veiligstellen. Het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), getiteld 'De borging van de nationale ruimtelijke belangen', waarover de NRC op 9 februari berichtte en dat inmiddels door de ILT is gepubliceerd, toont aan dat een goede doorwerking niet vanzelfsprekend is. Dit rapport besteedt specifiek aandacht aan grondwaterbeschermingsgebieden ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De conclusie is dat grondwaterbescherming in de beschouwde periode niet in alle provincies goed was geregeld, en waar het wel was geregeld gebeurde dat steeds op andere wijze.

NOVI: nationaal belang moet doorwerken

De drinkwaterfunctie als publieke nutsfunctie die nauw samenhangt met de volksgezondheid, moet goed zijn ingebed in onze leefomgeving. De ontwerp NOVI benoemt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang. De NOVI moet worden vastgesteld en de prioriteiten verder uitgewerkt. Bij die uitwerking moet het belang van de drinkwatervoorziening goed doorklinken. Maar niet alleen de Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening, dit geldt ook voor andere overheden. Daarom moet de NOVI ook goede doorwerking hebben in het beleid van andere overheden. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Essentieel is dat er voldoende ruimte, bescherming en waterbeschikbaarheid is voor drinkwaterbronnen, -winningen en -zuiveringen om betrouwbaar drinkwater van te kunnen blijven maken. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en het veiligstellen van drinkwaterbronnen en infrastructuur is van vitaal belang.

Omgevingswet: zorgen om decentralisatie

De Omgevingswet regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden rekening moeten houden met de duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening (art. 2). Binnen de Omgevingswet is de bestuurlijke afwegingsruimte vergroot, de wet legt zo veel mogelijk decentraal neer. Vewin maakt zich zorgen over de balans tussen 'beschermen' en 'benutten'.
We hebben ons als Nederland echter gecommitteerd aan internationale afspraken op het gebied van waterkwaliteit in de vorm van de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en beleid op het gebied van landbouwemissies en chemische stoffen. Het Rijk heeft hiervoor een systeemverantwoordelijkheid. Regie en toezicht op het daadwerkelijk doorwerken van ambities en maatregelen op het vlak van ruimtelijke bescherming in regionale plannen is daarom essentieel.

Standpunt van Vewin

Om de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen is het volgens Vewin van belang dat:

  • De duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening concreet doorwerkt in de prioriteiten en keuzes in de NOVI en provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies.
  • Provincies in provinciale verordeningen regels stellen voor de bescherming van het grondwater en gemeenten via instructieregels instrueren.
  • De topvitale infrastructuur voor de drinkwatervoorziening in nationale en regionale omgevingsvisies en verordeningen verankerd is.

Lees het volledige standpunt van Vewin over de NOVI.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht