Vewin wil mijnbouw in drinkwatergebieden uitsluiten in Mijnbouwwet
Terug 23 juli 2019

Vewin wil mijnbouw in drinkwatergebieden uitsluiten in Mijnbouwwet

​De regels voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de Mijnbouwwet gaan veranderen. De wetswijziging regelt met name een betere stroomlijning van procedures voor mijnbouwwetvergunningen en de adviesrol voor decentrale overheden hierbij. Vewin heeft gebruik gemaakt van de publieke consultatie om in te spreken op het concept wetsvoorstel. Vewin vindt dat drinkwaterbronnen beschermd moeten worden door vooraf mijnbouw uit te sluiten in gebieden voor de drinkwatervoorziening. Elders zijn aanvullende technische eisen nodig om risico's voor het grondwater zo goed mogelijk te voorkomen.

Risico's voor grondwaterkwaliteit

Mijnbouw is een risicovolle activiteit voor de grondwaterkwaliteit. Deze risico's zijn beschreven in het rapport van KWR (2016) 'Risico's van geothermie voor grondwater'. In de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is mijnbouw daarom uitgesloten in bestaande waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones voor de drinkwatervoorziening. Voor de nog aan te wijzen Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's) voor de drinkwatervoorziening moet volgens Vewin functiescheiding het vertrekpunt zijn. Het boren in en ook onder deze gebieden moet worden uitgesloten. In de nieuwe Mijnbouwwet moet duidelijk worden vastgelegd dat een vergunningaanvraag zal worden afgewezen indien dit gebieden voor de drinkwatervoorziening betreft, zoals bedoeld in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), inclusief de nieuwe ASV's. Het wetsvoorstel dient daarop te worden aangepast.

Lekkages voorkomen en vroegtijdig opsporen

Daarnaast zullen er aanvullende regels moeten komen die er voor zorgen dat ook elders risico's voor het grondwater minimaal zijn.
Om risico's van winning van aardwarmte voor het grondwater, ook buiten gebieden voor de drinkwatervoorziening, te beperken is het cruciaal dat aan het putontwerp voor aardwarmtewinning adequate eisen worden gesteld. Vewin constateert dat het huidige wetsvoorstel niet ingaat op eisen voor het putontwerp. Onduidelijk is daardoor hoe het putontwerp gereguleerd zal worden. Vewin stelt daarom voor eisen te stellen om risico's op lekkage te voorkomen. Monitoring van het diepe grondwater zal altijd moeten plaatsvinden om eventuele lekkages te kunnen constateren.

Vewin stelt tevens voor dat drinkwaterbedrijven worden betrokken bij de advisering door provincies over aardwarmtevergunningen.

Lees de inspraakreactie van Vewin

Lees het standpunt van Vewin over mijnbouw

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht