WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 2027
Terug 11 november 2021

WGO Water 22 november: alles op alles zetten voor halen KRW-doelen 2027

​In aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water (WGO) in de Tweede Kamer op maandag 22 november vraagt Vewin de Kamerleden om alles op alles te zetten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027 te halen. Voor het tijdig halen van de KRW-doelen is in de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat het voldoende is alle benodigde maatregelen uiterlijk in 2027 te nemen. De doelen zelf mogen dan op een later moment worden gehaald. Vewin is van mening dat het zaak is om meer ambitie te tonen, en dat het uitgangspunt moet zijn om de KRW-doelen wel uiterlijk in 2027 te halen, conform de hoofddoelstelling van de KRW. Het is nu hét moment om bestaande vervuiling aan te pakken en maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren, omdat op dit moment de Nederlandse Stroomgebiedbeheerplannen voor de laatste KRW-periode (voor de deadline in 2027) worden afgerond.

Effectief en samenhangend maatregelenpakket nodig

In het WGO Water spreekt de commissie van Infrastructuur en Waterstaat met IenW-minister Barbara Visser over een groot aantal waterdossiers. Vewin heeft in aanloop naar dit debat een position paper aan de Kamerleden gestuurd met de voor de drinkwatersector belangrijkste punten voor het WGO. Hierin pleit Vewin voor een stevige inzet om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken, waaronder het rapport 'Staat Drinkwaterbronnen' van het RIVM (2020) blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk staat door verontreinigingen uit onder andere de landbouw en de industrie. Om deze kwaliteit te verbeteren is meer ambitie nodig en een samenhangend maatregelenpakket gericht op het tijdig halen van de KRW-doelen. Ook is er meer regie vanuit het Rijk nodig om de KRW-doelen tijdig te halen, en moet de uitvoering van maatregelen en de effecten daarvan voor de waterkwaliteit goed gemonitord worden. Daarvoor is een effectief en samenhangend maatregelenpakket nodig, in het Nationaal Waterprogramma (NWP) , in de bijbehorende Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) en het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Water in de kabinetsperiode 2021-2025

In het position paper blikt Vewin ook vooruit naar de komende kabinetsperiode 2021-2025. De drinkwatersector staat mede door klimaatverandering voor grote uitdagingen als het gaat om zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en financiering van de investeringsopgaven. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling vanuit de landbouw, industrie en huishoudens.. Toekomstige generaties dreigen te worden opgezadeld met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater. Vewin en de Unie van Waterschappen pleiten daarom voor een brede watertransitie, gericht op een klimaatrobuust systeem dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert. Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. De watertransitie vraagt om politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus. Vewin roept het nieuwe kabinet daarom op in te zetten op een Nationaal Waterakkoord waarbij alle partijen aan tafel zitten, dus ook de drinkwaterbedrijven.

Lees hier het Vewin position paper voor het Wetgevingsoverleg Water van 22 november 2021.

Tags by dit artikel
Delen via: