Waterketen kan duurzamer
Terug 24 april 2015

Waterketen kan duurzamer

​Om de waterketen in de toekomst verder te verduurzamen en betaalbaar te houden, is versterking van het innovatieklimaat en beter samenwerken nodig. De samenwerking moet over de grenzen van de eigen (deel)sector heen om zo een gezamenlijk toekomstbeeld voor water, energie en grondstoffen vast te stellen. Dat staat in het advies van Adviescommissie Water (AcW). Nederland heeft een goed functionerende waterketen tegen relatief lage kosten. De waterketen wordt in de toekomst geconfronteerd met extra opgaven door onder andere klimaatverandering, noodzakelijke vervanging van infrastructuur en hogere waterkwaliteitseisen door nieuwe problematiek zoals medicijnresten in water.

De AcW geeft aan dat de eisen aan de zuivering groter worden door nieuwe waterkwaliteitsproblemen zoals medicijnresten, antropogene stoffen in grond- en oppervlaktewater en voor antibiotica resistente bacteriën in afvalwater. Aanscherping van het beleid voor al bekende stoffen is onvermijdelijk als Nederland aan de Kaderrichtlijn Water wil voldoen. Vewin ondersteunt deze oproep. De AcW adviseert de samenwerking tussen waterschappen en drinkwaterbedrijven te versterken. Vooral op het gebied van waterkwaliteit en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater is dat noodzakelijk. Vewin is het daarmee eens en intensiveert de samenwerking met de waterschappen. Zo wordt er gewerkt aan een Kansenkaart met inspirerende voorbeelden van toekomstige innovatie in de waterketen.

De beschikbaarheid van bronnen en het energievraagstuk maken dat in de waterketen in toenemende mate aandacht is voor het terugwinnen van energie en grondstoffen. De beschikbaarheid en kwaliteit van bronnen en water(diensten) zijn cruciaal voor volksgezondheid en sociale en economische ontwikkeling. Verstedelijking, klimaatverandering, energie- en grondstoffen schaarste leggen extra druk en maken verdere samenwerking in de waterketen noodzakelijk. De kennis van de drinkwatersector is breder inzetbaar dan alleen in eigen land (hulp èn handel).
Innovatie en verduurzaming vragen om flexibiliteit van geest, denken over de eigen grenzen heen vraagt ook flexibiliteit van regels en voorwaarden. AcW vindt terecht dat fiscale, juridische en financiële beperkingen moeten worden weggenomen om de geschetste route te laten slagen.

De Adviescommissie Water heeft op 20 april 2015 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over Innovatie in de Waterketen.

Delen via: