Waterketen voorziet nieuwe afspraken vanwege Omgevingswet
Terug 1 september 2016

Waterketen voorziet nieuwe afspraken vanwege Omgevingswet

In de Omgevingswet vervallen algemene regels over het lozen in het oppervlaktewater, in het riool en in de bodem. IPO, UvW, Vewin en VNG willen de afspraken uit het Bestuursakkoord Water (2011-2020) ook in de geest van de Omgevingswet kunnen voortzetten en een impuls geven aan de regionale samenwerking. Daarom bereiden zij nieuwe afspraken voor, gericht op het stedelijk waterbeheer, de waterketen en het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening.

De nieuwe Omgevingswet biedt de decentrale overheden meer beleidsvrijheid om regionaal en lokaal maatwerk te leveren. Tegelijkertijd staan zij voor de uitdaging om met de bestuurlijke afwegingsruimte die door het wegvallen van regelgeving ontstaat, op lokaal en regionaal niveau beleidskeuzes te maken en zo nodig regels te formuleren.
De koepels in de waterketen geven nu de intentie af te onderzoeken over welke zaken zij afspraken moeten maken vanwege de komst van de wet. Daarin nemen zij ook de gepubliceerde AMvB’s Omgevingswet mee. Zij zullen ook reageren op de AMvB’s die nu ter consultatie voorliggen. Zo ondersteunen zij drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen bij de omslag die de wet noodzakelijk maakt, en geven zij mede richting aan de invulling van de beleidsvrijheid en ontwikkeling van de sector.

De koepels zullen reageren op de AMvB’s die nu ter consultatie voorliggen. De komende maanden worden onderzoeksvragen nader ingevuld. ​

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht