Waterkwaliteit rivieren nog niet op orde, basismaatregelen te weinig effect
Terug 28 mei 2015

Waterkwaliteit rivieren nog niet op orde, basismaatregelen te weinig effect

​De bescherming van drinkwaterbronnen moet beter op orde, om niet alleen nu maar ook in de toekomst schoon en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren. De Europese Commissie concludeert dat doelen voor een goede waterkwaliteit van de rivieren niet worden gehaald omdat de basismaatregelen in de vier stroomgebieden te weinig effect hebben. Nederland heeft bijvoorbeeld onvoldoende in beeld wat de bronnen van chemische verontreiniging zijn en in welke hoeveelheden dit voorkomt. Door dit onvolledige beeld wordt het moeilijk de juiste maatregelen te nemen.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, opgesteld in 2000. De KRW stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in 2015 'een goede toestand' hebben bereikt. De KRW stelt hiervoor eisen en normen vast. De Europese Lidstaten moesten voor 2015 aan die normen voldoen. Hoe ze de KRW-normen willen bereiken mogen de lidstaten zelf bepalen. Nederland heeft al eerder aangegeven deze doelstelling niet te kunnen halen en heeft uitstel tot 2027 gevraagd om de doelen alsnog te halen.

Beoogde doelen voor rivieren niet gehaald
De beoogde KRW-doelen voor rivieren worden niet gehaald omdat de basismaatregelen in de vier stroomgebieden (Maas, Rijn, Schelde en Eems) te weinig effect hebben. De bronnen van chemische verontreiniging worden onvoldoende geïdentificeerd in de Stroomgebiedbeheersplannen. Nederland kwantificeert niet van alle bronnen van chemische vervuiling hoeveel reductie er nodig is om de KRW-doelen te behalen. Dit is nodig om de juiste maatregelen te nemen. Het behalen van de doelen wordt bovendien bemoeilijkt door onvoldoende samenhang tussen de KRW en de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restricties van Chemicaliën (REACH) regelgeving en ander EU-beleid zoals de Nitraatrichtlijn en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Lange weg te gaan
De Europese Commissie concludeert dat waterkwaliteit in Europa beter beschermd is door de Europese wetgeving: Europese burgers kunnen zonder risico water uit de kraan drinken en vrijwel risicoloos zwemmen. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat de waterkwaliteit overal in de EU goed genoeg is: In de hele EU heeft 90 % van de stroomgebiedsdistricten, 50 % van de oppervlaktewaterlichamen en 33 % van de grondwaterlichamen te kampen met normoverschrijdingen die komen uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.

Al eerder berichtte Vewin over de standpunten van de Europese Commissie met betrekking tot de waterkwaliteit in Nederland.

Klik hier voor de originele stukken van de Europese Commissie.

Klik hier voor het Vewin position paper "Mededeling implementatie Kaderrichtlijn Water (KRW)"

Delen via: