Waterkwaliteit serieus op de agenda
Terug 22 juni 2015

Waterkwaliteit serieus op de agenda

Waterkwaliteit staat op de (politieke) agenda doordat verschillende partijen de Verklaring van Amersfoort hebben ondertekend. In die verklaring wordt erkend dat er een opgave ligt voor het verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Vewin dringt al geruime tijd aan op actie en vindt het een eerste stap dat partrijen nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet echt een tandje bij om de doelen voor de waterkwaliteit te halen. Verdere invulling in het Deltaplan Waterkwaliteit is dan ook hard nodig.

Op 27 mei 2015 hebben vertegenwoordigers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar gesproken over de opgave voor schoon en voldoende water. Schoon water is van grote waarde voor natuur, leefomgeving en economie. Het is de directe randvoorwaarde voor een betrouwbare drinkwatervoorziening en daarmee een pijler voor de volksgezondheid. Afgesproken is de ambities, verwachtingen en plannen voor de aanpak van deze opgave in deze verklaring te bundelen. Zo moeten de partijen verder komen met oplossingen voor bekende problemen rond meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het is belangrijk dat er een aanpak komt voor nieuwe uitdagingen zoals geneesmiddelen en microplastics. In de verklaring staat dat er samenhang aanbracht moet worden in maatregelen die gericht zijn op de zoetwatervoorziening en de waterkwaliteit.

Drinkwaterbedrijven moeten namelijk 7 dagen per week, 24 uur per dag schoon, betrouwbaar drinkwater leveren. En dat doen ze ook, maar nog steeds is extra zuivering nodig. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is nog niet op orde. Het is belangrijk om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Deze richtlijn is dan ook niet zomaar een richtlijn; het gaat om het belang van schoon water voor de volksgezondheid. Eerder bleek uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelen voor waterkwaliteit te halen. Ook heeft de Europese Commissie bij Nederland aangedrongen om in te zetten op bronbeleid om zo de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening te verbeteren.

Klik hier voor de Verklaring van Amersfoort

Delen via: