Waterspiegel: drinkwaterrichtlijn, microplastics en schone bronnen

Terug 25 juni 2018

Waterspiegel: drinkwaterrichtlijn, microplastics en schone bronnen

​​Herziening Europese Drinkwaterrichtlijn

Michel Dantin, rapporteur drinkwater namens het Europees Parlement, bracht een werkbezoek aan de Nederlandse drinkwatersector. Aanleiding was de presentatie van de Europese Commissie van het voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Dantin: ‘Ik steun het commissievoorstel, dat de risico-gestuurde aanpak algemener wil maken. Dat is een grote stap vooruit (…) om het risico op vervuiling in een zo vroeg mogelijk stadium te vermijden.’ Dantin vindt echter ook dat het voorstel in sommige aspecten van de uitvoering niet praktisch genoeg is en dat verantwoordelijkheden duidelijker verdeeld moeten worden.

Zin en onzin over microplastics

Wat zijn microplastics nu eigenlijk precies en komen ze ook voor in het Nederlandse water? KWR onderzoekt momenteel de aanwezigheid van micro- en nanoplastics in afvalwater, oppervlaktewater en drinkwater. Onderzoeker Stefan Kools legt uit.

Peter van der Velden

Een half jaar na zijn aantreden is het tijd voor een nadere kennismaking met Vewin-voorzitter Peter van der Velden. ‘Wat ons betreft moeten concrete afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld rondom verbetering van vergunningverlening voor het lozen van industriële stoffen.’

Drinkwater nationaal belang in Nationale Omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten maken eigen omgevingsvisies over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, vervoer etc. Een belangrijk onderwerp voor de drinkwatervoorziening dus. Het artikel over de Nationale Omgevingsvisie beschrijft hoe de drinkwatervoorziening meegenomen wordt binnen de visie- en planvorming.
Verder in de Waterspiegel onder andere aandacht voor de veiligheid van de drinkwaterpraktijk bij overstromingen. Dunea, Evides en Vitens vertellen hoe zij zich zo goed mogelijk voorbereiden op het omgaan met overstromingen.
Dit nummer van de Waterspiegel is verzonden samen met een grafische samenvatting van het Vewin jaarverslag 2017, dat zojuist verschenen is.

Lees de Waterspiegel
Lees het Vewin jaarverslag 2017 of bekijk de samenvatting
Wilt u de Waterspiegel ook ontvangen? Het blad (vijf edities per jaar) wordt op aanvraag gratis toegezonden aan mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij de watersector.
De digitale edities van de Waterspiegel vindt u op de website van Vewin.

Delen via:

Gerelateerd aan dit nieuwsbericht