Wetgevingsoverleg Water: Schoon Water hoog op de agenda
Terug 27 november 2015

Wetgevingsoverleg Water: Schoon Water hoog op de agenda

Op 30 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen. Schoon water is en blijft topprioriteit voor Vewin, maar ook de gebiedsdossiers waar risico’s en maatregelen voor de kwaliteit van drinkwaterwinningen in beschreven staan, strategisch grondwaterbeheer en de drinkwaterfunctie van de Rijn en de Maas zijn belangrijke actuele dossiers.

Schoon Water

Met de uitwerking in het werkprogramma Schoon Water geeft het kabinet invulling aan de motie Jacobi/Hachchi uit september 2015 en zet in op intensivering van de huidige aanpak met name door het stimuleren van meer samenwerking. Op 25 november heeft de minister het werkprogramma Schoon Water naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het werkprogramma Schoon Water bepalen alle waterpartijen gezamenlijk welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn en waar het het meest urgent is. Door te werken met een tabel waarin concrete acties op een ‘wie-wat-wanneer’-basis benoemd worden moet duidelijk worden wie op de voortgang kan worden aangesproken. Wat Vewin betreft is het van belang om het programma in te vullen met concrete maatregelen, zoals de lijst van 62 maatregelen van Vewin om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daarbij blijft ook de aanpak van geneesmiddelenresten in het oppervlaktewater een punt van aandacht. Vewin dringt aan op het opstellen van een nationale ketenaanpak geneesmiddelen in het milieu en een concrete inzet in Brussel door de minister om te zorgen dat er spoedig een EU Strategie geneesmiddelen zal komen.

Gebiedsdossiers

In ongeveer 200 gebiedsdossiers zijn onder regie van provincies en Rijkswaterstaat de risico’s en maatregelen voor de kwaliteit van drinkwaterwinningen beschreven. Gebiedsdossiers zijn dé plek om te komen tot maatregelen om aan de Kaderrichtlijn water (KRW) te voldoen. Om ervoor te zorgen dat maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden, is verankering van de gebiedsdossiers nodig in de Omgevingswet. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat maatregelen onvoldoende verankerd zijn in de plannen. In het Deltafonds moet daarom ruimte worden opgenomen voor financiering van maatregelen uit de gebiedsdossiers.

Drinkwaterfunctie Maas en Rijn

Drinkwaterbedrijven die de Maas als bron voor drinkwater gebruiken hebben de inname van Maaswater de afgelopen maanden langdurig moeten onderbreken. Dit vanwege te hoge concentratie in de Maas van de aanvankelijk onbekende stof, later geïdentificeerd als pyrazool. De stof is afkomstig van een aanhoudende effluentlozing van Chemelot te Geleen. Drinkwaterbedrijven mogen grond- en oppervlaktewater niet innemen als de kwaliteit niet aan de vereisten voldoet. Nu al hebben drinkwaterbedrijven te maken met tientallen innamestops per jaar. In de Omgevingswet wordt het principe ‘lozen verboden, tenzij vergund’ omgekeerd naar ‘lozen toegestaan, tenzij aangewezen als vergunningplichtig’. Dit verslechtert de situatie. Vewin vraagt om bij de uitwerking van de nieuwe Omgevingswet uit te gaan van het principe: ‘er mag niet geloosd worden, tenzij vergund’. Ook wil Vewin dat in de uitwerking van de Omgevingswet staat dat de Rijn en de Maas een beschermde drinkwater-functie hebben.

Alle aandachtspunten van Vewin voor dit Wetgevingsoverleg zijn te vinden in het Position Paper WGO Water 30 november 2015 (klik hier om het Position Paper te openen)

Delen via: