Wetgevingsoverleg Water Tweede Kamer in teken waterkwaliteit
Terug 16 november 2016

Wetgevingsoverleg Water Tweede Kamer in teken waterkwaliteit

"Water is van levensbelang", met dit statement trapte Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Carla Dik-Faber het Wetgevingsoverleg water op maandag 14 november af. De aanwezige Kamerleden debatteerden vervolgens de gehele middag met minister Schultz van IenM over diverse wateronderwerpen. In aanloop naar het debat heeft Vewin door middel van een Position Paper aandacht gevraagd voor de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater, de Ketenaanpak Medicijnresten uit water, het Convenant Kustpact, Transparantie, Evaluatie Deltawet, Structuurvisie Ondergrond en Mest. Al deze onderwerpen zijn teruggekomen in de inbrengen van de Kamerleden.

Moties verbeteren waterkwaliteit
De Kamerleden dienden dertien moties in. Carla Dik-Faber (Christen-Unie) en Lutz Jacobi (PvdA) verzoeken per motie de regering in het overeen te komen Bestuursakkoord Water resultaatverplichtingen voor geneesmiddelen en micro-plastics op te nemen om zo de doelen van de Kaderrichtlijn Water te behalen. Dik-Faber en Jacobi dienden een motie in waarin ze de regering vragen nader onderzoek te doen naar geneesmiddelenstoffen die schadelijk zijn voor ecosystemen in het water en de toepassing van deze middelen openbaar te maken. Dik-Faber heeft bovendien een amendement ingediend met als doel het creëren van een fonds voor pilots in de Ketenaanpak Medicijnresten uit water. Minister Schultz gaf aan dat het nodig is om in te zetten op een daling van de medicijnresten in het water. Een goede samenwerking tussen de water- en zorgsector is hiervoor van belang. Jaco Geurts (CDA) is van mening dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water waarschijnlijk op veel plaatsen niet gehaald zullen worden in 2027, mede door de natuurlijke achtergrondconcentratie. Hij verzoekt de regering per motie om in kaart te brengen of de doelen van de Kaderrichtlijn wel haalbaar zijn en wat de maatregelen, nodig om deze doelen te halen, zouden kosten. Minister Schultz heeft hierop aangegeven dat zij er vanuit gaat dat de doelen wel gehaald gaan worden in 2027 met het snellere tempo waarmee we nu aan de slag gaan. Eric Smaling (SP) heeft een motie ingediend waarin de regering gevraagd wordt om aanvullende maatregelen te nemen in het mestbeleid, met als doel het halen van de nitraatnorm voor intrekgebieden voor drinkwaterwinning.

Stemming
De Tweede Kamer zal op 22 november stemmen over de moties, over de begroting en de amendementen zal gestemd worden tegelijkertijd met de andere begrotingen aan het eind van het jaar.​

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht