Wetgevingsoverleg Water: Tweede Kamer wil steviger inzet minister voor beschermen drinkwaterbronnen
Terug 29 november 2017

Wetgevingsoverleg Water: Tweede Kamer wil steviger inzet minister voor beschermen drinkwaterbronnen

In het Wetgevingsoverleg Water van 27 november vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om de vergunningverlening van risicostoffen te verbeteren door heldere afspraken te maken in deze vergunningverlening. De minister van IenW Cora van Nieuwenhuizen stelde in reactie op de inbreng van de Tweede Kamer dat schoon water rijkdom is, maar dat het hard werken is en blijft om deze rijkdom te houden. Zij wil via de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater met alle partijen samen invulling geven aan het halen van de waterkwaliteitsdoelen en met alle stakeholders op het gebied van landbouw, drinkwater, natuur, industrie en geneesmiddelen samenwerken.

Ketenaanpak medicijnresten uit water

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Matthijs Sienot (D66) vroegen de minister om meer maatregelen om te voorkomen dat medicijnresten in het water terechtkomen. Dik-Faber (ChristenUnie) en Sienot (D66) wezen er op dat het terugdringen van medicijnresten begint bij de bron. Sienot (D66) stelde dat succesvolle initiatieven, zoals van ziekenhuizen die het eigen afvalwater zuiveren met pharmafilters, standaard moeten worden voor de gehele keten.
De minister reageerde hierop door te zeggen dat het belangrijk is om en-en te doen; aan de voorkant medicijnresten in water voorkomen door pharmafilters bij de ziekenhuizen en allerlei andere innovatieve opties, dus verbeteren waar het kan. Tegelijkertijd is het zo dat er altijd nog end-of-pipe-maatregelen nodig zijn om het water te zuiveren. Corry van Brenk (50PLUS) sloot aan bij dit pleidooi door aan de minister te vragen om de voorgenomen zuiveringspilots uit te voeren op de rioolzuiveringsinstallaties die direct invloed hebben op de drinkwaterinnamepunten.

Structurele aanpak opkomende stoffen

Jaco Geurts (CDA) vroeg hoe de transparantie van te lozen stoffen op het oppervlaktewater verbeterd gaat worden en verwees naar schriftelijke vragen van zijn CDA-collega Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement hierover.
Vrijwel alle aanwezige Kamerleden gaven aan zich zorgen te maken over de lozingen op het oppervlaktewater van opkomende stoffen zoals GenX. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) bracht in dat drinkwaterbedrijven te vaak bij innamepunten onbekende stoffen in het water vinden waarvan de bron en de risico's niet duidelijk zijn. Zij wilde weten of er mogelijkheden zijn om de industrie te verplichten tot het maken van actuele overzichten van stoffen die geloosd worden en het delen van deze overzichten met de vergunningverlener en de drinkwaterbedrijven.

REACH-systematiek en drinkwater

Cem Laçin (SP) gaf aan dat de huidige Europese regelgeving, het REACH-systeem, niet voldoet. Hij is voorstander van strengere regels met betrekking tot chemische lozing. Het huidige systeem geeft volgens hem onvoldoende toezicht. Waterbedrijven slaan alarm en geven te kennen dat zij steeds meer en vaker moeten zuiveren om schoon drinkwater te kunnen leveren. Naast actieve lozing van chemische stoffen hebben zij ook te maken met bijvoorbeeld medicijnresten en mestafval van de landbouw. De kosten van deze extra zuiveringen mogen niet op het bordje van de consument terechtkomen. De SP vindt dat de vervuiler moet betalen voor deze extra kosten.
De minister gaf aan conform de aangenomen motie-Van Eijs/Kröger (D66/GroenLinks) een onderzoek uitgezet te hebben om te kijken wat binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is omtrent informatievoorziening over lozingen aan bevoegd gezag en drinkwaterbedrijven. Daarnaast wordt gekeken naar opties om dit te verbeteren, inclusief voor- en nadelen. De minister meldde de Kamerleden dat het klopt dat er in de REACH-systematiek geen regels zitten voor drinkwater. Wat de REACH-verordening volgens haar wel oplevert, is een kader waarin gegevens over stoffen beschikbaar zijn. Stoffen die alleen ontstaan tijdens de productie en dan worden geloosd, dus afvalstoffen, vallen niet onder REACH. Op dit moment wordt er in het Europese gewerkt aan een herziening van het hele REACH-wetgevingsprogramma. De minister liet weten dat Nederland zich daarin uitdrukkelijk zal roeren en proberen om daar meer stoffen in te krijgen.

Moties

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 5 december over de moties die bij dit debat zijn ingediend. Over de begroting wordt vlak voor het Kerstreces gestemd.​

Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht