Wijziging Mijnbouwwet stap in de goede richting, zorgen drinkwatervoorziening blijven
Terug 2 december 2015

Wijziging Mijnbouwwet stap in de goede richting, zorgen drinkwatervoorziening blijven

​De regering heeft onlangs een voorstel voor aanpassing van de Mijnbouwwet aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is een belangrijke stap in de goede richting, want het geeft de minister van Economische Zaken de mogelijkheid om gebieden op voorhand uit te sluiten van mijnbouwactiviteiten.

Zo heeft minister Kamp al aangegeven, dat in grondwaterbeschermingsgebieden en in boringsvrije zones die gerelateerd zijn aan de drinkwatervoorziening schaliegaswinning is uitgesloten. Tot nu toe bestond die mogelijkheid niet. Overigens vindt Vewin dat alle gebieden, die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn, op voorhand van schaliegaswinning moeten worden uitgesloten, dus ook strategische grondwatervoorraden. Deze uitsluiting mag niet slechts gelden tot één kilometer diepte.

Risico's voor de drinkwatervoorziening uitsluiten
Een Milieueffectrapportage (MER) wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. In het plan MER voor de winning van schaliegas zijn gebieden voor de drinkwatervoorziening maar gedeeltelijk uitgesloten voor boringen naar schaliegas en ook uitsluitend tot een diepte van 1000 m.
Risico's van mijnbouwactiviteiten en zeker van de winning van schaliegas voor het grondwater zijn zo hoog dat dit uitgesloten zou moeten worden in álle gebieden die voor de drinkwatervoorziening van belang zijn en ook over de volledige diepte. In de gebieden hierbuiten, waar eventueel wel winning van schaliegas of andere mijnbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden, zullen wat Vewin betreft altijd scherpe randvoorwaarden aan die activiteit verbonden moeten zijn. Bij vergunningen voor mijnbouw zal daarvoor daarom altijd monitoring van het diepe grondwater verplicht moeten zijn. Zo kan eventuele verontreiniging van grondwater op tijd gesignaleerd worden en kunnen de juiste herstelmaatregelen volgen. Momenteel wordt dit monitoren in de vergunningen niet voorgeschreven.

Meer voorwaarden aan de winning van olie en gas
De wetswijziging maakt het mogelijk om meer voorwaarden te stellen aan het winnen van olie en gas en lokale overheden krijgen een adviesrol bij vergunningenprocedures. Zo kan de vergunning geweigerd, aangepast of ingetrokken worden als er veiligheidsrisico's of ernstige schade aan gebouwen wordt verwacht. Of als andere activiteiten in de ondergrond, zoals waterwinning, voorrang krijgen boven winning van olie en gas.Het wetsvoorstel regelt verder dat provincies een adviesrol krijgen bij mijnbouwwetvergunningen. Vewin wil dat ook drinkwaterbedrijven een wettelijke adviesrol krijgen om al in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de randvoorwaarden bij mijnbouwvergunningen. De praktijk leert dat waterbedrijven nu niet of veel te laat worden betrokken bij vergunningen om nog effectief invloed te kunnen hebben.

Tweede Kamer heeft oog voor knelpunten
Ook de Tweede Kamer heeft inmiddels aandacht voor de knelpunten die kunnen ontstaan voor de drinkwatervoorziening. In een vragenronde over het plan MER schaliegas zijn over de risico's voor de drinkwatervoorziening uitgebreide schriftelijke vragen gesteld.

Klik hier voor het Vewin schaliegas dossier

Delen via: