Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn
Terug 19 januari 2017

Aardwarmte-systemen en drinkwatergebieden moeten van elkaar gescheiden zijn

​​ De drinkwatersector vindt dat gebieden voor aardwarmte en voorraadgebieden voor de drinkwatervoorziening van elkaar gescheiden moeten zijn. Een nieuw rapport van KWR Watercycle Research Institute stelt dat de aanleg en het gebruik van systemen voor aardwarmte (geothermie) risico’s opleveren voor de kwaliteit van het grondwater. De drinkwatersector ziet het rapport als ondersteuning voor zijn standpunt over functiescheiding. Op 26 januari debatteert de Tweede Kamer over de Structuurvisie Ondergrond (STRONG), waarin keuzes worden gemaakt voor het ondergrondse ruimtegebruik. 60% van het Nederlandse drinkwater wordt gemaakt van grondwater. De drinkwatersector is ervan overtuigd dat een goede bescherming van drinkwaterbronnen en ontwikkelingen in het kader van de energietransitie naast elkaar kunnen bestaan. Wel moet er zorgvuldig worden omgegaan met geothermie en in gebieden waar geen scheiding mogelijk is moet drinkwater voorrang krijgen.

Noodzaak scheiding van gebieden

Bij geothermie wordt warm water van diep in de aarde opgepompt voor de winning van energie. Deze vorm van mijnbouw wordt gezien als een duurzame energievoorziening en wordt al langer toegepast in het buitenland. Vanwege de energietransitie neemt het aantal geothermiesystemen de komende jaren fors toe.
Vandaag heeft Lieve Declercq, bestuurslid Vewin en CEO van Vitens, het rapport 'Risico's van geothermie voor grondwater' overhandigd aan Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA.
Het rapport is opgesteld in opdracht van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Het brengt de risico’s van geothermie voor grondwater in kaart. Mede op basis van de uitkomsten is Vewin van mening dat er een scheiding moet zijn in gebieden voor geothermie en drinkwaterbronnen
Bij de aanleg van geothermiesystemen worden aardlagen doorboord die anders van elkaar gescheiden zouden blijven. Daardoor kunnen vanuit boven- of ondergelegen lagen grondwaterverontreinigingen optreden in de waterlagen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater.
Daarnaast kunnen spoelmiddelen die gebruikt worden bij het boren of lekkages vanuit putten of opslagbassins verontreinigingen veroorzaken. De aardwarmte die naar boven wordt gehaald kan mogelijk ook het grondwater opwarmen vanuit de put wat gevolgen heeft voor de grondwaterkwaliteit. Geothermie-putten in de nabijheid van oude verlaten putten (voor olie of gas) leveren risico’s op voor het grondwater. Water uit een geothermie-put kan via oude putten omhoog komen en zich vermengen met grondwater.

Provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid volgen

De drinkwatersector ziet het belang van de energietransitie. De sector denkt vanuit zijn maatschappelijke rol mee over het verduurzamen van het energievraagstuk en over het beperken van de risico’s voor grondwater bij het gebruik van de ondergrond.
Provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het grondwater. In provinciale verordeningen is mijnbouw daarom veelal uitgesloten in drinkwatergebieden. Vewin roept de Tweede Kamer op om in de Structuurvisie Ondergrond te garanderen dat het provinciale beleid wordt gevolgd bij de vraag waar mijnbouwactiviteiten zoals geothermie wel of niet toegestaan kunnen worden gezien de bescherming van de drinkwatervoorziening.

Lees het rapport: Risico’s van geothermie voor grondwater
Lees het achtergronddocument voor bij STRONG: Grondwater, drinkwater en mijnbouw

Tags by dit artikel
Delen via: