Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig
Terug 31 oktober 2018

Actualisering maakt Bestuursakkoord Water toekomstbestendig

​Vandaag zijn de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW) gepresenteerd, hiermee krijgt het succesvolle samenwerkingsverband een vervolg. Het Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven werken sinds 2011 in heel Nederland intensief samen aan het regionale waterbeheer binnen het Bestuursakkoord Water. Tot nu toe leverde de samenwerking al een heldere formulering van verantwoordelijkheden en kostenbesparingen op. De vandaag gepresenteerde toekomstvisie is gebouwd op vier pijlers. De focus ligt op het benutten van technologische vooruitgang, passende maatregelen tegen de risico’s van gevaren via internet, doorontwikkeling van de regionale samenwerking en het implementeren van de Omgevingswet.

Drinkwatersector onderstreept belang van afspraken Bestuursakkoord Water

De drinkwatersector verwelkomt de aanvulling op de afspraken in het BAW. Het Bestuursakkoord heeft de afgelopen zeven jaar gezorgd voor een sterk geïntensiveerde samenwerking tussen de bij het waterbeheer betrokken overheden en de drinkwatersector. Door meer afstemming en overleg is bij de betrokken overheden het begrip voor de belangen en problemen van de drinkwatervoorziening toegenomen. Hierdoor kunnen overheden bij nieuw beleid en regelgeving al in een vroeg stadium rekening houden met de drinkwatervoorziening. Met de aanvullende afspraken op het BAW wordt deze samenwerking op enkele actuele thema’s toekomstbestendig gemaakt.

Samenwerking in de waterketen

De vijf partijen binnen het Bestuursakkoord Water willen doelmatiger werken. Dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden daardoor niet tot sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Met nieuwe gestelde doelen en aanvullende afspraken willen de partijen de samenwerking een nieuwe impuls geven. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen bereikt. Het accent ligt in de komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het gebied van personele kwetsbaarheid.

Digitale samenleving

De technologische vooruitgang en digitalisering bieden kansen. Het optimaal gebruik maken van beschikbare data bevordert onder meer de integrale samenwerking. De ontwikkelingen op dit gebied dragen echter ook een risico met zich mee. De toename van cybercrime, -spionage en -sabotage vereisen ook binnen de waterketen een integrale aanpak. Wanneer systemen en processen verstoord worden, kunnen grote gevolgen dreigen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie. Daarom worden de krachten gebundeld ten behoeve van het ontdekken, onderzoeken, leren en delen van ervaringen op het gebied van kansen en bedreigingen van de informatiesamenleving en wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld op het gebruik en de ontsluiting van data, de benodigde infrastructuur en de financiering.

Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Omdat de consequenties van deze wet groot zijn voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector, moet goed overleg gevoerd worden voor een correcte invulling en implementatie. Met per regio een aparte afstemming.Met de aanvullende afspraken is de grotere aandacht voor en vastlegging van de zorgplichten van de overheden voor de drinkwatervoorziening gegarandeerd. Afgesproken is dat de drinkwaterbedrijven worden betrokken bij de implementatie en praktische uitwerking van de Omgevingswet daar waar effecten kunnen optreden voor drinkwaterbronnen en/of drinkwaterinfrastructuur.

Download via de volgende link de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water [PDF Addendum Bestuursakkoord Water]
Kijk voor meer informatie over het Bestuursakkoord Water op www.samenwerkenaanwater.nl

Op de foto v.l.n.r.: Hans Oosters (Unie van Waterschappen), Walter van der Meer (Vewin), minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Ed Anker (VNG) en Ben de Reu (IPO)

Tags by dit artikel
Delen via: