Agenda Natuurinclusief: sleutelrol water krijgt vorm
Terug 3 november 2023

Agenda Natuurinclusief: sleutelrol water krijgt vorm

Op 2 november heeft het Ministerie van LNV, samen met de trekkers van de diverse domeinen, ingestemd met de Agenda Natuurinclusief 2.0.

De Agenda Natuurinclusief 2.0 is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Interprovinciaal Overleg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL met als doel het versterken van de natuur, ook buiten natuurgebieden. De Agenda Natuurinclusief 2.0 is actief in negen domeinen: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie en water.

Concrete acties

De drinkwatersector beheert zo’n 23.000 hectare natuur en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. Wim Drossaert, directeur drinkwaterbedrijf Dunea richt zich als domeinleider Water samen met Els Otterman, Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden op concrete acties om Nederland meer 'natuurinclusief' te maken. "In de drinkwatersector is het denken én werken op een natuurinclusieve manier niet nieuw. We weten als drinkwaterbedrijven heel goed hoe gezonde natuur en drinkwater elkaar versterken. Natuur is immers de beste bescherming voor onze drinkwaterbronnen”, zegt Drossaert.

Toekomstige opgaven voor de watersector

Het domein Water kent grote opgaven als het gaat om waterbeheer, waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende zoet water. Zowel in landelijke programma’s als op lokaal en regionaal niveau vormt water een belangrijke sleutel in ruimtelijke opgaven. De ambitie van deelnemende partijen in het domein Water is tweeledig:

  • Water verbindt - sleutelrol die het domein water speelt in de natuurinclusieve inrichting van Nederland vormgeven in samenwerking met andere sectoren;
  • Water is de motor – de wateropgaven op een natuurinclusieve manier aanpakken.

Met het vaststellen van de agenda ontstaan er mogelijkheden tot een natuurinclusieve aanpak voor waterbeheer, waterveiligheid en voldoende schoon en gezond water.

Lees meer over Agenda Natuurinclusief


Delen via: