Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2013

16 december 2013
Chemische onkruidbestrijding: dweilen met de kraan open

Chemische onkruidbestrijding is voor drinkwaterbedrijven als dweilen met de kraan open. Vewin roept de Tweede Kamer op om voor verbod op chemische onkruidbestrijding te stemmen.

Lees verder
29 november 2013
Vewin wijst in brief aan de Eerste Kamercommissie voor Financiën verhoging van Belasting op Leidingwater af

Vewin wijst in brief aan de leden van de Eerste Kamercommissie voor Financiën verhoging van Belasting op Leidingwater af.

Lees verder
13 november 2013
CBS: Kwaliteit Nederlandse oppervlaktewater is slechtste binnen EU

Uit de CBS publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’ blijkt dat het Nederlandse oppervlaktewater het slechtste is binnen de EU. Vewin pleit er bij de Nederlandse regering voor om KRW doelen (schone bronnen in 2015) over te nemen.

Lees verder
12 november 2013
Ingangsdatum degressieve Belasting op Leidingwater onuitvoerbaar

Het voorstel van Staatssecretaris Weekers om een degressieve Belasting op Leidingwater al op 1 januari 2014 in te voeren is onuitvoerbaar voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, omdat omvangrijke onnodige administratieve lasten ontstaan.

Lees verder
28 oktober 2013
Consument betaalt twee keer voor belastingverhoging

Door het afhaken van grootverbruikers van drinkwater, als gevolg van de verhoging van de Belasting op leidingwater, komen investeringen van drinkwaterbedrijven voor deze afnemers voor rekening van de consument. Vewin heeft een kostenneutrale oplossing.

Lees verder
11 oktober 2013
Onzinnige milieubelasting op schoon drinkwater

Vewin heeft de financieel woordvoerders in de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij pleit voor heroverweging van de hogere milieubelasting op schoon drinkwater.

Lees verder
4 oktober 2013
Alternatief voor belastingverhoging op drinkwater

Vewin heeft een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en de minister van financiën gestuurd inzake de belastingverhoging op drinkwater.

Lees verder
19 september 2013
Regelgeving schaliegas aanscherpen

Vewin stemt in met het aangekondigde uitstel van schaliegasboringen door minister Kamp. Deze tijd is nodig om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de risico’s voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
18 september 2013
Drinkwater benchmark 2012: Inzet en continuïteit zorgen voor kwaliteit

Het Nederlandse drinkwater is van uitstekende kwaliteit en voldoet ruimschoots aan alle wettelijke eisen. Dit blijkt uit de benchmark ‘Water in Zicht 2012'

Lees verder
16 september 2013
Vewin publiceert Lobby Agenda 2013/2014

Prinsjesdag, de start van het parlementaire jaar, is voor Vewin het moment om de Lobby Agenda 2013/2014 uit te brengen.

Lees verder
16 september 2013
Vewin benoemt nieuwe directeur

In verband met de komende pensionering van de huidige directeur, de heer drs. Theo Schmitz, benoemt het bestuur van Vewin mevrouw mr. Renée Bergkamp tot nieuwe directeur van Vewin.

Lees verder
9 september 2013
Chemische onkruidbestrijding in de ban

Vewin vraagt de Tweede Kamer het voorgestelde verbod op chemische onkruidbestrijding door staatssecretaris Mansveld (I&M) te steunen.

Lees verder
26 augustus 2013
EZ-onderzoek schaliegas onvoldoende, risico’s gebagatelliseerd

Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico’s voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld.

Lees verder
23 juli 2013
Nederland moet ambitie tonen bij nationale invulling van EU Landbouwbeleid

Vewin roept Staatssecretaris Dijksma (EZ) op om in Nederland het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) milieuvriendelijk in te vullen met oog voor waterkwaliteit.

Lees verder
22 juli 2013
Drink voldoende - sproei met mate

De komende week is het met tropische temperaturen goed om vaker naar de kraan te lopen of een extra bidon gevuld met kraanwater mee te nemen naar het strand.

Lees verder
22 juli 2013
Nationale en internationale waterthema’s in Waterspiegel 3

In de vandaag gepubliceerde Waterspiegel 3 besteedt Vewin aandacht aan nationale en internationale water gerelateerde onderwerpen.

Lees verder
15 juli 2013
VAO Waterkwaliteit: aandacht voor geneesmiddelen

VAO Waterkwaliteit: aandacht voor geneesmiddelresten in het (water)milieu en gemeenten en provincies worden opgeroepen om drinkwaterbronnen ruimtelijk beter te beschermen.

Lees verder
11 juli 2013
Maak Omgevingswet drinkwaterproof

Bescherming van drinkwaterbronnen. Daar moet in de nieuwe Omgevingswet de focus op liggen. Dat is hierin echter onvoldoende vastgelegd.

Lees verder
27 juni 2013
AO Waterkwaliteit: normering voor grondwater

AO Waterkwaliteit: Stel normen op om de grondwaterkwaliteit te verbeteren, normeer geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen en bescherm het Nederlandse duingebied.

Lees verder
14 juni 2013
Waterspiegel Update 5: Behoud verbod op chemisch onkruidbeheer in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming

Vewin heeft Waterspiegel Update 5 gepubliceerd, met daarin aandacht voor onder andere de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming.

Lees verder
12 juni 2013
Nieuw besluit nodig na wegvallen certificatieplicht glyfosaat

Het CBb heeft aangegeven, dat het Ctgb geen certificatieplicht had mogen opleggen bij het gebruik van het glyfosaat. Vewin: het Ctgb moet een nieuw besluit nemen.

Lees verder
5 juni 2013
Vewin publiceert jaarverslag 2012

Het jaarverslag van Vewin over 2012 is verschenen. Rondom het thema ‘Productiestations in de drinkwatersector’ komen de resultaten, activiteiten en financiële stand aan bod.

Lees verder
30 mei 2013
Vewin Open Huis goed bezocht

Tijdens het goed bezochte Vewin open huis op 29 juni, werd het nieuwe kantoor in de Haagse Malietoren feestelijk in gebruik genomen.

Lees verder
24 mei 2013
Vewin-bureau verhuist naar hartje Den Haag

Vewin verhuist vandaag naar de 19e etage van de Haagse Malietoren aan de Bezuidenhoutseweg, waar onder andere ook VNO-NCW en MKB Nederland zijn gevestigd.

Lees verder
17 mei 2013
Chemievrij onkruidbeheer ook voor particulieren

Vewin onderschrijft het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Vewin maakt zich zorgen over...

Lees verder
2 mei 2013
Waterspiegel Update 4: Breng risico’s schaliegas voor drinkwaterbronnen in kaart

Waterspiegel Update 4 is uit. Daarin aandacht voor de risico’s van schaliegasboringen, afschaffing van precario en normen voor hormoonverstorende stoffen.

Lees verder
1 mei 2013
Normen voor hormoon verstorende stoffen in drinkwaterbronnen

Vewin pleit voor Europese normen om geneesmiddelresten en hormoon verstorende stoffen uit drinkwaterbronnen te weren.

Lees verder
24 april 2013
Kamer stelt voorwaarden aan boren naar schaliegas

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over schaliegas. De PvdA en andere partijen stellen voorwaarden aan het boren naar schaliegas.

Lees verder
16 april 2013
Stop chemische onkruidbestrijding

De Hollandse lente is begonnen. Wanneer consumenten en gemeenten kiezen voor chemische onkruidbestrijding is dit een gevaar voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
5 april 2013
Theo Schmitz op Radio 1: Voorkom vervuiling van drinkwaterbronnen

Vewin directeur Theo Schmitz heeft vandaag op Radio 1 gereageerd op een RIVM onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater deels onvoldoende is.

Lees verder
29 maart 2013
Vewin publiceert vernieuwde Waterspiegel

Vewin heeft de vernieuwde Waterspiegel gepubliceerd met daarin o.a.: Minister Schultz van Haegen (I&M) over belangrijke drinkwaterdossiers. En Europarlementariër Bas Eickhout over het GLB.

Lees verder
21 maart 2013
Neem drinkwaterbeheerkwesties op in de Stroomgebiedbeheerplannen (KRW)

Vewin vindt het belangrijk dat drinkwaterbeheerkwesties worden aangepakt via de Stroomgebiedbeheerplannen en heeft hierover een themabijeenkomst georganiseerd.

Lees verder
18 maart 2013
Wereld Waterdag wordt wandelend succes

Donderdag 21 en vrijdag 22 maart is het Wereld Waterdag. Op deze dag wordt er in heel de wereld stilgestaan bij de belangrijkste vraagstukken rondom water.

Lees verder
15 maart 2013
Gelijke rechten bij Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

In een brief aan de Tweede Kamer roept Vewin samen met het Platform Netbeheerders op tot het vereffenen van ongelijkheden in de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Lees verder
13 maart 2013
De duurzame stad Schiphol

Schiphol gaat fosfaat terugwinnen uit menselijke uitwerpselen. Jaarlijks komen er zo’n 50 miljoen reizigers naar Schiphol en daarmee ook letterlijk vliegtuigladingen met uitwerpselen.

Lees verder
28 februari 2013
Vewin publiceert Waterspiegel Update 2

Vewin heeft Waterspiegel Update 2 gepubliceerd. Onder andere de onderwerpen privatisering, de handhaving van de WION en schaliegas komen aan de orde.

Lees verder
21 februari 2013
Privatisering drinkwatersector niet in Nederland

SP-Kamerlid Van Gerven heeft het kabinet vragen gesteld over privatisering van drinkwaterbedrijven. In Nederland is privatisering niet aan de orde omdat de Drinkwaterwet dit uitsluit en de EU niet bevoegd is om het op te leggen.

Lees verder
11 februari 2013
Privatisering legt verantwoordelijkheid in verkeerde handen

Privatisering van Nederlandse drinkwaterbedrijven is niet aan de orde omdat de EU het niet op kan leggen en de Drinkwaterwet het niet toestaat.

Lees verder
11 februari 2013
Drinkwatersector waarschuwt opnieuw voor gevolgen schaliegaswinning

Uit onderzoek blijkt dat slechts een beperkt deel van de stoffen die in de bodem worden gebracht voor het fracken is beoordeeld op basis van de Europerse REACH verordening.

Lees verder
6 februari 2013
Vervuilende plastics moeten uit het milieu

Vorige week heeft de Tweede Kamer een debat gehouden over de vervuiling van de zee door microplastics. Woensdag 6 februari worden moties ingediend. Vewin is blij met de aandacht voor deze vervuilende stof.

Lees verder
31 januari 2013
Agrarische hulp voor Waterbeheer

Donderdag 31 januari zal de kick-off voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gaan. hierin wordt beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan waterdoelstellingen.

Lees verder
24 januari 2013
Normen voor medicijnen in richtlijn prioritaire stoffen

In de Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen moeten normen worden opgenomen voor medicijnresten in oppervlaktewater.

Lees verder
21 januari 2013
Deltaprogramma: regie zoetwatervoorziening bij Rijksoverheid

Behoud de centrale regie door de Rijksoverheid van de publieke zoetwatervoorziening in het Deltaprogramma. Hiervoor pleit Vewin samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en VEMW.

Lees verder
16 januari 2013
Vewin promovendus De Ridder wint Innovatieprijs

Vewin promovendus Dr. Ir. David de Ridder wint Innovatieprijs. Prof. Dr. Van der Hoek, Waternet: “Het is een echte doorbraak hoe hij dit heeft benaderd.”

Lees verder