Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2024
Masterclass KRW onderstreept belang van goede waterkwaliteit
12 juni 2024

Woensdag 12 juni vond een masterclass over de Kaderrichtlijn Water plaats. Deze werd georganiseerd door Bouwend Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Vewin voor Tweede Kamerleden en hun medewerkers in voorbereiding op het Commissiedebat Water op 25 juni.

Lees verder
Jaarverslag Vewin 2023: actie nodig voor de toekomst van ons drinkwater
3 juni 2024

Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat dreigt steeds minder het geval te zijn. Vewin blikt in haar publicatie van het jaarverslag dan ook terug op een uitdagend jaar waarin de drinkwatersector veelvuldig in de media verscheen.

Lees verder
Europees verkiezingsdebat water: (kandidaat) Europarlementariërs in debat over water
22 mei 2024

Op 21 mei vond in een tot de nok toe gevulde Nieuwspoort in Den Haag het Europese verkiezingsdebat Water plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Vewin. De aftrap van deze middag werd verzorgd door de voorzitters van Vewin en de Unie van Waterschappen; Pieter Litjens en Rogier van der Sande.

Lees verder
Onderzoek RIVM bevestigt noodzaak concrete maatregelen voor bescherming drinkwaterbronnen
17 mei 2024

​Uit het recente onderzoek van het RIVM naar de uitvoeringsprogramma's bij gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen blijkt dat de huidige maatregelen om de waterkwaliteit bij winningen voor drinkwaterproductie te verbeteren waarschijnlijk niet voldoende zijn. De meeste maatregelen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen zijn gericht op het in beeld brengen van de risico's en verbeteren van de samenwerking...

Lees verder
Vewin: nieuw kabinet moet aan de slag met het veiligstellen van de drinkwatervoorziening
16 mei 2024

In het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staat dat Nederland de vitale infrastructuur, waaronder de watervoorraad, zeker moet stellen. Dat heeft betrekking op de openbare drinkwatervoorziening. Die staat op zowel de korte als de lange termijn voor grote uitdagingen.

Lees verder
Waarom wordt kraanwater zwaarder belast dan flessenwater?
13 mei 2024

De staatssecretarissen Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Van Ooijen (VWS) hebben de Tweede Kamer een paar scenario’s voorgelegd voor nieuwe vormen van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. De hoogte van de belasting hangt daarbij af van de hoeveelheid suiker in de drank. In drie van de vier opties blijft mineraalwater onbelast omdat het een gezond alternatief is. Vewin pleit ervoor...

Lees verder
Meer aandacht voor drinkwater nodig bij versterking regie volkshuisvesting
30 april 2024

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting. Dit besluit en deze regeling geven nadere invulling aan het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting dat op 7 maart 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder
Europees Parlement stemt voor strenger beleid op vervuilende chemische stoffen
26 april 2024

Op 24 april stemde het Europees Parlement voor het herzien van de lijsten van verontreinigende stoffen, om vervuiling van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en Europese waterkwaliteitsstandaarden te verbeteren. In het voorstel van de Europese Commissie wordt onder andere PFAS toegevoegd aan de lijsten, evenals stoffen zoals medicijnresten en bestrijdingsmiddelen.

Lees verder
‘Mogelijke maatschappelijke impact meteen meenemen in informatiedeling’
23 april 2024

Digitale dreigingen nemen toe, daarom is het goed om cyberscenario's te oefenen en daar lessen uit te trekken. Meer dan 3.000 personen van zo'n 120 organisaties uit de publieke en private sector namen afgelopen december deel aan de cyberoefening ISIDOOR 2023. De deelnemers kwamen uit 12 verschillende sectoren, zoals telecom, energie, financiën, transport en natuurlijk drinkwater. Ook ministeries, veiligheidsregio...

Lees verder
ILT: dringend beroep op provincies voor veiligstellen beschikbaarheid drinkwater
17 april 2024

Sinds 16 oktober 2023 is Mattheus Wassenaar inspecteurgeneraal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder voor de drinkwaterbedrijven. Hoe kijkt
de inspectie naar de drinkwatersector en wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren?

Lees verder
Europees Parlement stemt in met voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht
12 april 2024

Het Europees Parlement heeft op 10 april 2024 ingestemd met het voorstel voor de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht. Dit voorstel werd op 5 juli 2023 door de Europese Commissie gepresenteerd, met als doel ervoor te zorgen dat tegen 2050 de bodem in heel Europa in een gezonde toestand verkeert. Voor de drinkwatersector is een gezonde bodem van essentieel belang. Ongeveer 60% van het Nederlandse...

Lees verder
Vewin pleit bij informateurs voor snelle actie voor de toekomst van ons drinkwater
11 april 2024

In een brief die Vewin vandaag aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol heeft gestuurd, benadrukt de drinkwatersector het belang van gezond, schoon en voldoende drinkwater voor de volksgezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, bedrijvigheid en welvaart. Vewin roept in deze brief het nieuwe kabinet op om snel in actie te komen en de drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij hun taken.

Lees verder
Afwegingskader voor locatiekeuze woningbouw maakt beschikbaarheid drinkwater sturend
10 april 2024

Op 9 april stuurde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer. Het ruimtelijk afwegingskader beantwoordt de vraag waar, gezien de risico's vanuit het water- en bodemsysteem, het beste gebouwd kan worden. Het kan provincies, gemeenten en waterschappen helpen bij de keuze voor de locatie van bouwprojecten.

Lees verder
Nieuwe Waterspiegel: nieuwe voorzitter, ILT-signaal, cyberoefening en Europese verkiezingen
27 maart 2024

Vewin heeft een nieuwe editie van de Waterspiegel gepubliceerd. In dit nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: een kennismakingsinterview met de nieuwe Vewin-voorzitter Pieter Litjens, inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar van de ILT over de signaalrapportage drinkwater en Hester Somsen van NCTV blikt terug op een landelijke cyberoefening. Kandidaat-leden voor het Europees Parlement...

Lees verder
Factsheet KRW en medicijnresten: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
27 maart 2024

Vanwege een vergrijzende populatie en een toename van het medicijngebruik in Nederland worden er meer resten van medicijnen in ons oppervlaktewater gevonden. Jaarlijks komt er minimaal 190 ton aan medicijnresten via het riool in het water terecht. Dit vormt een probleem voor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen, 34% van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater gemaakt.

Lees verder
Vewin’s zienswijze op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement
26 maart 2024

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement. Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de komende decennia aan een toekomstbestendig Maas- en Rijnsysteem. Vewin pleit ervoor de openbare drinkwatervoorziening expliciet te integreren in de verdere uitwerking van het programma. Daarbij gaat...

Lees verder
Vewin neemt deel aan deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer
20 maart 2024

Op 19 maart 2024 kwam de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer samen voor de eerste van drie deskundigenbijeenkomsten gefocust op het thema 'water'. Deze sessie stond in het bijzonder in het teken van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat uit november 2022 over 'Water en bodem sturend'.

Lees verder
'Water in actie' overhandigd aan Tweede Kamer
19 maart 2024

Op 19 maart hebben de Unie van Waterschappen en Vewin het gezamenlijk actieprogramma ‘Water in actie’ gepresenteerd aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer.
Met deze petitie deden zij een dringende oproep tot samenwerking om de (drink)watervoorraden te beschermen.

Lees verder
Europese Commissie opgeroepen tot publicatie van het Water Resilience Initiative
19 maart 2024

Eind februari besloot de Europese Commissie het aangekondigde Water Resilience Initiative van de Europese agenda te halen. In reactie op deze recente mededeling van de Europese Commissie, hebben SGI Europe (Services of General Interest in Europe) en EurEau (Europese koepel voor drinkwater-, en afvalwaterzuivering) een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie gestuurd.

Lees verder
Drinkwaterbedrijven en waterschappen: nieuw kabinet, kom in actie rond water
18 maart 2024

Op 18 maart hebben de waterschappen en drinkwaterbedrijven hun actieprogramma richting een nieuw kabinet gepresenteerd, ‘Water in actie’. In dit actieprogramma roepen zij een nieuw kabinet op samen met hen aan de slag te gaan met het beschermen van de (drink)watervoorraden en de zorg voor voldoende ruimte voor water.

Lees verder
Europees Parlement: milieucommissie benadrukt prioriteit grondwaterbeschermingsgebieden in Bodemrichtlijn
14 maart 2024

Deze week heeft de milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement gestemd over (compromis) amendementen op de Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht. Vewin is blij met de aangenomen amendementen. De amendementen benadrukken de prioriteit van grondwaterbeschermingsgebieden in de richtlijn, wat van essentieel belang is voor de drinkwatersector.

Lees verder
Vewin dringt aan op betere implementatie Europese Nitraatrichtlijn
14 maart 2024

Vewin heeft namens de drinkwatersector gereageerd op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de evaluatie van de Nitraatrichtlijn. Deze richtlijn is gericht op het terugdringen en voorkomen van nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen om zodoende een goede waterkwaliteit binnen de EU te waarborgen.

Lees verder
Europese watersector doet dringende oproep aan Von der Leyen voor snelle restrictie PFAS
5 maart 2024

EurEau, de koepelorganisatie van de Europese waterbedrijven heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De waterbedrijven dringen er via een brief op aan snel maatregelen te nemen tegen de aanhoudende PFAS-vervuiling van ons milieu.

Lees verder
Rapport PBL ondersteunt pleidooi Vewin voor aanscherping NPLG
1 maart 2024

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werpt in een nieuw verschenen rapport een kritische blik op de provinciale gebiedsprogramma's die deel uitmaken van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het onderzoek, mede uitgevoerd door de WUR, Deltares en het RIVM, analyseert of de maatregelen uit de provinciale programma's voldoende zijn om de nationale doelen voor natuur, stikstof, klimaat...

Lees verder
Zienswijze Vewin op ontwerp-NPLG: meer aandacht nodig voor drinkwaterbronnen
28 februari 2024

Vewin vindt dat de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen een duidelijke plek moet krijgen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de provinciale gebiedsprogramma’s. Het Rijk moet duidelijk aangeven hoe ze het beleid gaat aanscherpen om de (KRW-)doelen bij drinkwaterbronnen te halen, en expliciet aan de provincies meegeven dat het halen van deze doelen bij...

Lees verder
Europese Commissie verwerpt brief Tweede Kamer Bodemmonitoring richtlijn
21 februari 2024

Vewin is blij met de reactie van de Europese Commissie en ziet de richtlijn als een voorzichtige eerste stap richting gezonde bodems, en daarmee een gezonde (grond)waterkwaliteit voor drinkwater.

Lees verder
Vewin teleurgesteld over intrekken voorstel pesticiden-verordening
8 februari 2024

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2024 bekendgemaakt dat zij het voorstel voor de EU Verordening duurzaam gebruik pesticiden (SUR) zal intrekken. In november 2023 stemde het Europees Parlement al tegen het voorstel, de Raad was verdeeld. Vewin is teleurgesteld over deze stap van de Commissie.

Lees verder
Kamer neemt motie aan om snel duidelijkheid over de WACC te geven
7 februari 2024

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor het verzekeren van een toekomstige drinkwatervoorziening en dienden diverse moties in met een relatie tot drinkwater.

Lees verder
Drinkwater centraal in Wetgevingsoverleg Water
30 januari 2024

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Acht fracties namen deel aan het debat. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor het verzekeren van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

Lees verder
Vewin: ILT onderstreept met signaalrapportage noodzaak actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen
15 januari 2024

De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vraagt in de signaalrapportage 'Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid' aandacht voor het tekort aan geschikte drinkwaterbronnen, wat het op peil houden van voldoende reserves bemoeilijkt. Hierdoor worden drinkwaterreserves steeds schaarser en hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat er altijd water uit de kraan komt, dreigt dit steeds...

Lees verder
‘Neem het PFAS-restrictievoorstel snel en onverkort over’
5 januari 2024

Op 7 februari 2023 heeft het European Chemicals Agency ECHA een restrictievoorstel gepubliceerd voor een Europees verbod op PFAS: per- en polyfluoralkylstoffen. Doel hiervan is uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen, om de risico’s voor mens en milieu te beperken.

Lees verder
‘Meer transparantie en efficiency door prestatievergelijking’
3 januari 2024

Eind jaren 90 besloten de drinkwaterbedrijven zelf een vrijwillige benchmark voor de sector op te zetten. Toenmalig adviseur bij Accenture en nu CEO van hoogspanningsnetbeheerder TenneT Manon van Beek was hier jarenlang nauw bij betrokken. Samen met Peter Geudens van Vewin kijkt ze na 25 jaar terug én vooruit.

Lees verder