Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies

Overzicht 2013

16 december 2013
Chemische onkruidbestrijding: dweilen met de kraan open

Chemische onkruidbestrijding is voor drinkwaterbedrijven als dweilen met de kraan open. Vewin roept de Tweede Kamer op om voor verbod op chemische onkruidbestrijding te stemmen.

Lees verder
13 november 2013
CBS: Kwaliteit Nederlandse oppervlaktewater is slechtste binnen EU

Uit de CBS publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’ blijkt dat het Nederlandse oppervlaktewater het slechtste is binnen de EU. Vewin pleit er bij de Nederlandse regering voor om KRW doelen (schone bronnen in 2015) over te nemen.

Lees verder
19 september 2013
Regelgeving schaliegas aanscherpen

Vewin stemt in met het aangekondigde uitstel van schaliegasboringen door minister Kamp. Deze tijd is nodig om nader wetenschappelijk onderzoek te doen naar de risico’s voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
9 september 2013
Chemische onkruidbestrijding in de ban

Vewin vraagt de Tweede Kamer het voorgestelde verbod op chemische onkruidbestrijding door staatssecretaris Mansveld (I&M) te steunen.

Lees verder
26 augustus 2013
EZ-onderzoek schaliegas onvoldoende, risico’s gebagatelliseerd

Het onderzoek van het ministerie van EZ naar schaliegas brengt risico’s voor de drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld.

Lees verder
15 juli 2013
VAO Waterkwaliteit: aandacht voor geneesmiddelen

VAO Waterkwaliteit: aandacht voor geneesmiddelresten in het (water)milieu en gemeenten en provincies worden opgeroepen om drinkwaterbronnen ruimtelijk beter te beschermen.

Lees verder
11 juli 2013
Maak Omgevingswet drinkwaterproof

Bescherming van drinkwaterbronnen. Daar moet in de nieuwe Omgevingswet de focus op liggen. Dat is hierin echter onvoldoende vastgelegd.

Lees verder
27 juni 2013
AO Waterkwaliteit: normering voor grondwater

AO Waterkwaliteit: Stel normen op om de grondwaterkwaliteit te verbeteren, normeer geneesmiddelresten in drinkwaterbronnen en bescherm het Nederlandse duingebied.

Lees verder
12 juni 2013
Nieuw besluit nodig na wegvallen certificatieplicht glyfosaat

Het CBb heeft aangegeven, dat het Ctgb geen certificatieplicht had mogen opleggen bij het gebruik van het glyfosaat. Vewin: het Ctgb moet een nieuw besluit nemen.

Lees verder
17 mei 2013
Chemievrij onkruidbeheer ook voor particulieren

Vewin onderschrijft het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen in Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming. Vewin maakt zich zorgen over...

Lees verder
1 mei 2013
Normen voor hormoon verstorende stoffen in drinkwaterbronnen

Vewin pleit voor Europese normen om geneesmiddelresten en hormoon verstorende stoffen uit drinkwaterbronnen te weren.

Lees verder
24 april 2013
Kamer stelt voorwaarden aan boren naar schaliegas

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over schaliegas. De PvdA en andere partijen stellen voorwaarden aan het boren naar schaliegas.

Lees verder
16 april 2013
Stop chemische onkruidbestrijding

De Hollandse lente is begonnen. Wanneer consumenten en gemeenten kiezen voor chemische onkruidbestrijding is dit een gevaar voor drinkwaterbronnen.

Lees verder
5 april 2013
Theo Schmitz op Radio 1: Voorkom vervuiling van drinkwaterbronnen

Vewin directeur Theo Schmitz heeft vandaag op Radio 1 gereageerd op een RIVM onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bronnen van ons drinkwater deels onvoldoende is.

Lees verder
21 maart 2013
Neem drinkwaterbeheerkwesties op in de Stroomgebiedbeheerplannen (KRW)

Vewin vindt het belangrijk dat drinkwaterbeheerkwesties worden aangepakt via de Stroomgebiedbeheerplannen en heeft hierover een themabijeenkomst georganiseerd.

Lees verder
11 februari 2013
Drinkwatersector waarschuwt opnieuw voor gevolgen schaliegaswinning

Uit onderzoek blijkt dat slechts een beperkt deel van de stoffen die in de bodem worden gebracht voor het fracken is beoordeeld op basis van de Europerse REACH verordening.

Lees verder
6 februari 2013
Vervuilende plastics moeten uit het milieu

Vorige week heeft de Tweede Kamer een debat gehouden over de vervuiling van de zee door microplastics. Woensdag 6 februari worden moties ingediend. Vewin is blij met de aandacht voor deze vervuilende stof.

Lees verder
31 januari 2013
Agrarische hulp voor Waterbeheer

Donderdag 31 januari zal de kick-off voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gaan. hierin wordt beschreven hoe de land- en tuinbouw kan bijdragen aan waterdoelstellingen.

Lees verder
24 januari 2013
Normen voor medicijnen in richtlijn prioritaire stoffen

In de Europese Richtlijn Prioritaire Stoffen moeten normen worden opgenomen voor medicijnresten in oppervlaktewater.

Lees verder
21 januari 2013
Deltaprogramma: regie zoetwatervoorziening bij Rijksoverheid

Behoud de centrale regie door de Rijksoverheid van de publieke zoetwatervoorziening in het Deltaprogramma. Hiervoor pleit Vewin samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en VEMW.

Lees verder