Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2024
Masterclass KRW onderstreept belang van goede waterkwaliteit
12 juni 2024

Woensdag 12 juni vond een masterclass over de Kaderrichtlijn Water plaats. Deze werd georganiseerd door Bouwend Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Vewin voor Tweede Kamerleden en hun medewerkers in voorbereiding op het Commissiedebat Water op 25 juni.

Lees verder
Onderzoek RIVM bevestigt noodzaak concrete maatregelen voor bescherming drinkwaterbronnen
17 mei 2024

​Uit het recente onderzoek van het RIVM naar de uitvoeringsprogramma's bij gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen blijkt dat de huidige maatregelen om de waterkwaliteit bij winningen voor drinkwaterproductie te verbeteren waarschijnlijk niet voldoende zijn. De meeste maatregelen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen zijn gericht op het in beeld brengen van de risico's en verbeteren van de samenwerking...

Lees verder
Vewin: nieuw kabinet moet aan de slag met het veiligstellen van de drinkwatervoorziening
16 mei 2024

In het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staat dat Nederland de vitale infrastructuur, waaronder de watervoorraad, zeker moet stellen. Dat heeft betrekking op de openbare drinkwatervoorziening. Die staat op zowel de korte als de lange termijn voor grote uitdagingen.

Lees verder
Meer aandacht voor drinkwater nodig bij versterking regie volkshuisvesting
30 april 2024

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting. Dit besluit en deze regeling geven nadere invulling aan het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting dat op 7 maart 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder
ILT: dringend beroep op provincies voor veiligstellen beschikbaarheid drinkwater
17 april 2024

Sinds 16 oktober 2023 is Mattheus Wassenaar inspecteurgeneraal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder voor de drinkwaterbedrijven. Hoe kijkt
de inspectie naar de drinkwatersector en wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren?

Lees verder
Vewin pleit bij informateurs voor snelle actie voor de toekomst van ons drinkwater
11 april 2024

In een brief die Vewin vandaag aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol heeft gestuurd, benadrukt de drinkwatersector het belang van gezond, schoon en voldoende drinkwater voor de volksgezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, bedrijvigheid en welvaart. Vewin roept in deze brief het nieuwe kabinet op om snel in actie te komen en de drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij hun taken.

Lees verder
Afwegingskader voor locatiekeuze woningbouw maakt beschikbaarheid drinkwater sturend
10 april 2024

Op 9 april stuurde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer. Het ruimtelijk afwegingskader beantwoordt de vraag waar, gezien de risico's vanuit het water- en bodemsysteem, het beste gebouwd kan worden. Het kan provincies, gemeenten en waterschappen helpen bij de keuze voor de locatie van bouwprojecten.

Lees verder
Nieuwe Waterspiegel: nieuwe voorzitter, ILT-signaal, cyberoefening en Europese verkiezingen
27 maart 2024

Vewin heeft een nieuwe editie van de Waterspiegel gepubliceerd. In dit nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: een kennismakingsinterview met de nieuwe Vewin-voorzitter Pieter Litjens, inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar van de ILT over de signaalrapportage drinkwater en Hester Somsen van NCTV blikt terug op een landelijke cyberoefening. Kandidaat-leden voor het Europees Parlement...

Lees verder
Vewin’s zienswijze op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement
26 maart 2024

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpprogramma Integraal Riviermanagement. Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten de komende decennia aan een toekomstbestendig Maas- en Rijnsysteem. Vewin pleit ervoor de openbare drinkwatervoorziening expliciet te integreren in de verdere uitwerking van het programma. Daarbij gaat...

Lees verder
Vewin neemt deel aan deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer
20 maart 2024

Op 19 maart 2024 kwam de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer samen voor de eerste van drie deskundigenbijeenkomsten gefocust op het thema 'water'. Deze sessie stond in het bijzonder in het teken van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat uit november 2022 over 'Water en bodem sturend'.

Lees verder
Vewin dringt aan op betere implementatie Europese Nitraatrichtlijn
14 maart 2024

Vewin heeft namens de drinkwatersector gereageerd op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de evaluatie van de Nitraatrichtlijn. Deze richtlijn is gericht op het terugdringen en voorkomen van nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen om zodoende een goede waterkwaliteit binnen de EU te waarborgen.

Lees verder
Zienswijze Vewin op ontwerp-NPLG: meer aandacht nodig voor drinkwaterbronnen
28 februari 2024

Vewin vindt dat de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen een duidelijke plek moet krijgen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de provinciale gebiedsprogramma’s. Het Rijk moet duidelijk aangeven hoe ze het beleid gaat aanscherpen om de (KRW-)doelen bij drinkwaterbronnen te halen, en expliciet aan de provincies meegeven dat het halen van deze doelen bij...

Lees verder
Vewin teleurgesteld over intrekken voorstel pesticiden-verordening
8 februari 2024

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2024 bekendgemaakt dat zij het voorstel voor de EU Verordening duurzaam gebruik pesticiden (SUR) zal intrekken. In november 2023 stemde het Europees Parlement al tegen het voorstel, de Raad was verdeeld. Vewin is teleurgesteld over deze stap van de Commissie.

Lees verder
Drinkwater centraal in Wetgevingsoverleg Water
30 januari 2024

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. Acht fracties namen deel aan het debat. De aanwezige Kamerleden ruimden een prominente plaats in voor het verzekeren van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

Lees verder
Vewin: ILT onderstreept met signaalrapportage noodzaak actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen
15 januari 2024

De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vraagt in de signaalrapportage 'Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid' aandacht voor het tekort aan geschikte drinkwaterbronnen, wat het op peil houden van voldoende reserves bemoeilijkt. Hierdoor worden drinkwaterreserves steeds schaarser en hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat er altijd water uit de kraan komt, dreigt dit steeds...

Lees verder