Nieuws

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2023
‘Water is een recht voor ieder mens en vormt de basis van ons bestaan’
21 december 2023

In 2018 werd Peter van der Velden voorzitter van Vewin, waar hij Cees Veerman opvolgde. Nu, na zes jaar, is het tijd om het stokje door te geven. Hoe kijkt Van der Velden terug op de afgelopen periode en wat neemt hij mee naar zijn nieuwe functie, waarnemend burgemeester van Leiden?

Lees verder
Rondje Malieveld met Suzanne Kröger
14 november 2023

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks – PvdA.

Lees verder
Verkiezingsdebat Water: Kamerleden in debat over waterkwaliteit
7 november 2023

Op 6 november vond in Nieuwspoort het Verkiezingsdebat Water plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Vewin. Onder grote belangstelling discussieerden diverse (kandidaat) Kamerleden met elkaar over waterkwaliteit.

Lees verder
Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen
14 september 2023

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten.

Lees verder
Watersector steunt Nederlands voorstel totaalverbod PFAS
29 augustus 2023

Stoffen als PFAS horen in het geheel niet thuis in grond- en oppervlaktewater en in de bronnen voor drinkwater. Daarom steunen Vewin en de waterschappen het eerdere Nederlandse voorstel van februari 2023 om de productie en het gebruik van PFAS Europees volledig te verbieden.

Lees verder
Tweeminutendebat Water
7 juli 2023

Op 6 juli vond het Tweeminutendebat Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor (drink)water en dienden diverse moties in met een relatie met drinkwater.

Lees verder
Factsheet Kaderrichtlijn Water en opkomende stoffen: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
6 juni 2023

Opkomende stoffen vormen steeds vaker een probleem voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen. Opkomende stoffen zijn onbekende, niet (wettelijk) genormeerde stoffen waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld (zoals GenX). De factsheet is de tweede in een serie over stofgroepen die in verband met de KRW-doelen voor drinkwaterbronnen met urgentie moeten worden aangepakt.

Lees verder
‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’: basis is goed, nu verder versterken en verbeteren
24 mei 2023

In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werken overheden, de zorgsector, de farmaceutische industrie en de watersector samen aan het terugdringen van medicijnresten in water. Uit de evaluatie van de Ketenaanpak die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op 8 mei jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Ketenaanpak succesvol is, maar dat meer duidelijkheid over doelen en...

Lees verder
RLI: KRW-doelen niet binnen bereik, overheid moet intensiveren, zeker óók voor drinkwaterbronnen
11 mei 2023

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft vandaag een rapport gepubliceerd waarin staat dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 redelijkerwijs niet meer gehaald kunnen worden. Sterker nog, volgens de raad zijn de KRW-doelen ook na 2027 waarschijnlijk niet te realiseren zonder aangescherpte beleidsaanpak.

Lees verder
Jaarverslag Vewin 2022: Beschikbaarheid en kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk
8 mei 2023

Vewin heeft haar jaarverslag gepubliceerd. 2022 was een jaar waarin Vewin de urgente concrete boodschap bracht dat de beschikbaarheid van goed drinkwater niet zonder meer blijvend gegarandeerd is.

Lees verder
Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt noodzakelijke verbetering vergunningstelsel
21 april 2023

Onlangs presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport waaruit blijkt dat de overheid te passief is bij het beschermen van inwoners tegen vervuilende industrie. De OVV stelt dat staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat lokale overheden moet helpen door te zorgen voor meer kennis, capaciteit en uitvoerbare, eenduidige wetgeving.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt kabinet om scherpere aanpak PFAS-vervuiling bij de bron
5 april 2023

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag meerdere moties aangenomen die het kabinet vragen om versteviging van het beleid om PFAS-vervuiling aan de bron al aan te pakken. Vewin is blij met deze brede steun vanuit de Tweede Kamer voor het steviger indammen van PFAS-vervuiling.

Lees verder
Vewin ziet steun in Tweede Kamer voor versnelling bronbeleid PFAS
31 maart 2023

In het Tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten van donderdag 30 maart zijn elf moties ingediend, waarvan vijf direct een relatie hebben met water. De moties illustreren de zorg van de Tweede Kamer over deze stofgroep en de gevoelde noodzaak om in de aanpak versnelling aan te brengen. Vewin ziet dit als steun voor het standpunt van de drinkwatersector om PFAS actiever en ambitieuzer bij de bron...

Lees verder
Vewin doet beroep op nieuwe provinciebesturen: stel de toekomst van ons drinkwater veilig!
27 maart 2023

Nu verkenners in de 12 provincies aan de slag zijn gegaan om de basis te leggen voor de provinciale besturen in de komende vier jaar, heeft de drinkwatersector hen per brief opgeroepen ook aandacht te schenken aan het veilig stellen van de toekomst van ons drinkwater. Provincies vervullen daarbij een sleutelrol, die actief en ambitieus moet worden ingevuld. Drinkwaterbedrijven werken intensief en constructief...

Lees verder
Goede eerste stap: Europees chemicaliën-agentschap publiceert vergaande PFAS-restrictie
7 februari 2023

Op 7 februari publiceerde ECHA, het Europees chemicaliën-agentschap, een restrictievoorstel voor een vergaand verbod van PFAS. Eerder diende Nederland samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen dit voorstel in. Het voorstel is een belangrijke stap in het proces naar een Europees verbod op PFAS.

Lees verder
Commissiedebat PFAS en gezondheid: Tweede Kamer vraagt naar overzicht PFAS-lozingen
3 februari 2023

Op 2 februari debatteerde de Tweede Kamer over PFAS en de gezondheidseffecten, een stofgroep die internationaal problemen veroorzaakt in het milieu. Vanuit het kabinet waren aanwezig minister Mark Harbers, staatssecretaris Vivianne Heijnen (beiden IenW) en minister Ernst Kuipers (VWS). Alle aanwezige fracties vroegen naar een overzicht van PFAS-lozingen.

Lees verder
Onderzoek onderstreept noodzaak strengere aanpak PFAS-lozingen in Nederland
31 januari 2023

Een nieuwe analyse van KWR Water Research Institute van PFAS-concentraties in de Maas toont volgens Vewin de noodzaak aan om juist ook binnen Nederland PFAS-lozingen drastisch terug te dringen. Zo kan de blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater verminderd worden. Vewin pleit al jaren voor een verbod op uitstoot van PFAS, omdat dit het hele milieu inclusief drinkwaterbronnen vervuilt en de stoffen...

Lees verder
‘We hebben geen andere keus dan onze samenlevingen te veranderen’
6 januari 2023

Oliver Loebel is secretaris-generaal van de Europese Federatie van Nationale Verenigingen
op het gebied van Drinkwatervoorziening en Afvalwaterbehandeling (EurEau), waarvan Vewin lid is. EurEau, een vereniging zonder winstoogmerk, heeft een drievoudige missie: het bieden van een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, het informeren van haar leden over de gang van zaken in Europa...

Lees verder