Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2015
Precariobelasting zal in 2016 met 27% fors stijgen
18 december 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de opbrengst van gemeentelijke heffingen in kaart gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt dat komend jaar de precariobelasting ten opzichte van 2015 met 27% zal stijgen.

Lees verder
Tweede Kamer wil haast met afschaffen precariobelasting via energie- en waterrekening
27 november 2015

Via een breed gesteunde motie heeft de Tweede Kamer aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gevraagd om zo snel als mogelijk een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen om de belasting op kabels en leidingen, de precariobelasting, te stoppen. Vewin is blij met dit signaal vanuit de Kamer dat na elf jaar nu eindelijk de moties, waarin de Kamer oproept tot afschaffen van de precariobelasting via...

Lees verder
Drinkwatersector is transparant over tarieven en heeft waterkwaliteit op orde
27 november 2015

De drinkwatersector heeft de totstandkoming van de tarieven 2014-2015 beter inzichtelijk gemaakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek door de ACM in een brief van de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Lees verder
Belasting op drinkwater stijgt weer
24 november 2015

​De belastingen op drinkwater zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat blijkt uit de publicatie Drinkwaterstatistieken 2015 van Vewin. De consument betaalt 46 cent belasting per kubieke meter. Dat is 25% van de totale prijs die consumenten betalen.

Lees verder
Consument betaalt steeds meer onzichtbare gemeentebelasting via energie- en waterrekening
16 november 2015

​Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota’s van energie en drinkwater. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zeer ongewenst.

Lees verder
Betere samenwerking door Kansenkaart Waterketen
15 oktober 2015

Meer en intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven via best practices. Dat is het doel van de Kansenkaart Waterketen die de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin vandaag tijdens een bestuurlijke bijeenkomst hebben gepresenteerd.

Lees verder
Europees Parlement stemt in met aanbevelingen over het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP)
9 juli 2015

Het Europees Parlement stemt in om de aanbevelingen voor aanpassing van het handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) naar de Europese Commissie te sturen. Hierin staat dat de drinkwatervoorziening buiten het handelsverdrag wordt gehouden.

Lees verder
Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer
6 juli 2015

Om het waterbeheer betaalbaar te houden, is het nodig om de financiering van het waterbeheer toekomstbestendig en duurzaam te maken.

Lees verder
Lasten van burgers kunnen omlaag: schaf precariobelasting af
28 april 2015

Vewin verzoekt minister Plasterk (BZK) om in het kader van herziening van het lokale belastinggebied eindelijk te voldoen aan de al 10 jaar door de Tweede Kamer geuite wens om wettelijke maatregelen te treffen die precariobelasting op nutsnetwerken onmogelijk maken.

Lees verder
Waterketen kan duurzamer
24 april 2015

Om de waterketen in de toekomst verder te verduurzamen en betaalbaar te houden, is versterking van het innovatieklimaat en beter samenwerken nodig. Dat staat in het advies van Adviescommissie Water (AcW).

Lees verder
​Prijsniveau Nederlandse drinkwater laag en kostendekkend
21 april 2015

De prijs van het Nederlandse drinkwater is laag en kostendekkend. Nederlanders betaalden in 2013 gemiddeld 71 euro per jaar aan drinkwater. Dit staat in een rapport van BDEW, de brancheorganisatie van de Duitse water- en energiebedrijven.

Lees verder
ILT sluit convenant met PWN
10 april 2015

PWN en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben donderdag 2 april een convenant gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de naleving en toezicht op het gebied van regelgeving voor de drinkwaterwet en de daarop gebaseerde regelingen.

Lees verder
Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor afschaffen precariobelasting
27 maart 2015

​De precariobelasting op ondergrondse waterleidingen is al 10 jaar onderwerp van discussie. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) pleit in zijn advies “Uitbreiding lokaal belastinggebied” nu ook om deze vorm van belasting af te schaffen.

Lees verder