Nieuws

 

Alle thema's Beveiliging en crisismanagement Consumenten Drinkwaterbronnen Drinkwaterbronnen en landbouw Drinkwaterbronnen en natuur Drinkwaterbronnen en ondergrond Drinkwaterbronnen en opkomende stoffen Drinkwaterkwaliteit Energie & circulaire economie Europese regelgeving Financiën, doelmatigheid en statistiek Infrastructuur Omgevingswet en omgevingsvisies
Overzicht 2015
Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte
14 december 2015

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe het water schoner wordt en hoe Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht.

Lees verder
Tweede Kamer vraagt aandacht voor waterkwaliteit
4 december 2015

Deze week vond het wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Er was veel aandacht voor waterkwaliteit tijdens het debat. Zo uitten CDA en SP hun zorgen over de lozing van pyrazool en andere stoffen die de drinkwatervoorziening bedreigen.

Lees verder
Vanaf maart 2016 verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
3 december 2015

Glyfosaat en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogen vanaf maart volgend jaar niet meer gebruikt worden op verharde ondergronden zoals tegels en bestrating. Op 1 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Lees verder
Wijziging Mijnbouwwet stap in de goede richting, zorgen drinkwatervoorziening blijven
2 december 2015

​De regering heeft onlangs een voorstel voor aanpassing van de Mijnbouwwet aan de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is een belangrijke stap in de goede richting, want het geeft de minister van Economische Zaken de mogelijkheid om gebieden op voorhand uit te sluiten van mijnbouwactiviteiten.

Lees verder
Wetgevingsoverleg Water: Schoon Water hoog op de agenda
27 november 2015

Op 30 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen. Schoon water is en blijft topprioriteit voor Vewin.

Lees verder
“Onschuldige” onkruidbestrijdingsmiddel Ultima risico voor drinkwatervoorziening
23 november 2015

Het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima is een risico voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennis- en adviesbureau CLM. Ultima wordt gebruikt als alternatief voor glyfosaat en in de markt gezet als zogenaamd laag risico middel.

Lees verder
Start innovatieproject Schone Maaswaterketen
30 oktober 2015

De Maas kan en moet schoner. Daarom zijn de drinkwaterbedrijven langs de Maas, waterschappen, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met het innovatieproject Schone Maaswaterketen.

Lees verder
Motie aangenomen om fracking naar gas op te schorten
30 oktober 2015

De Tweede Kamer heeft deze week met brede steun een motie aangenomen die eist om alle fracking-activiteiten bij gaswinning op te schorten. Vewin vindt het een goede zaak dat deze motie is aangenomen.

Lees verder
Europees Parlement spreekt Commissie aan over vertraging  aanpak geneesmiddelen in water
28 oktober 2015

De Franse parlementariër Michèle Rivasi heeft de Europese Commissie onlangs aangesproken op het feit dat er in september 2015 een strategische aanpak omtrent geneesmiddelen had moeten liggen, maar dat deze nu minimaal één jaar vertraagd is.

Lees verder
Omgevingswet in de Eerste Kamer
27 oktober 2015

Op dit moment neemt het drinkwaterbedrijf in Limburg nog steeds geen Maaswater in voor de productie van drinkwater. Afgelopen zomer is er door een langdurige lozing van pyrozool in de Maas, de drinkwatervoorziening in belangrijke delen van het land ernstig onder druk komen te staan

Lees verder
Na ruim twee jaar praten te weinig concrete stappen gezet
22 oktober 2015

Vewin en Natuur en Milieufederaties ondertekenen Green Deal chemievrij beheer sportvelden niet.

Lees verder
Aandacht voor geneesmiddelen tijdens conferentie in Brussel
24 september 2015

Het is belangrijk om te voorkomen dat er resten van geneesmiddelen in drinkwaterbronnen komen. Dat zei Arjen Frentz als voorzitter van de EurEau - european federation of national associations of water services.

Lees verder
Motie aangenomen om verzilting tegen te gaan
22 september 2015

De Tweede Kamer heeft vandaag besloten dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen niet door verzilting achteruit mag gaan. De kamer heeft een motie aangenomen die ervoor zorgt dat verzilting van innamepunten voor drinkwaterproductie niet boven de norm mag komen.

Lees verder
Europese Hof: geen vergunning voor project als waterkwaliteit naar beneden gaat
17 september 2015

Wanneer een gemeente, provincie of waterschap een vergunning voor een specifiek project wil verlenen, zoals het lozen van vervuilende stoffen door een bedrijf, moet de vergunning getoetst worden aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Europese Hof heeft dit in een uitspraak van 1 juli 2015 bepaald.

Lees verder
Glyfosaat in Brussel op de agenda
14 september 2015

Op dinsdag 15 september wordt in de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement een ontwerpresolutie over het bezwaar Verlenging van de goedkeuringstermijn van de werkzame stof glyfosaat behandeld.

Lees verder
Schaliegaswinning risico’s voor drinkwater
9 september 2015

Er zijn risico's van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening. Dat blijkt uit onderzoek van KWR dat vandaag door Vewin is aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Lees verder
Afspraken voor voldoende zoetwater
8 september 2015

Nederland heeft dankzij zijn ligging relatief veel zoetwater, maar ook hier kunnen in droge perioden tekorten ontstaan. Vandaag ondertekenden minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en onder andere de drinkwatersector concrete afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen.

Lees verder
Voorlopig geen opsporing en winning schaliegas, Onderzoek nodig
10 juli 2015

​De komende vijf jaar is commerciële opsporing en winning van schaliegas niet toegestaan in Nederland. Aan het eind van het jaar besluit het Kabinet of schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld blijft. Minister Kamp vindt dat er risico’s zijn voor grondwatervoorraden en drinkwaterwinning en dat hier eerst meer onderzoek naar moet komen.

Lees verder
Amendement omgevingswet betere bescherming drinkwatervoorziening aangenomen
1 juli 2015

Met het aannemen van het amendement De Vries/ Van Veldhoven door de Tweede Kamer vandaag is de drinkwatervoorziening beter duurzaam beschermd.

Lees verder
Waterkwaliteit serieus op de agenda
22 juni 2015

Waterkwaliteit staat op de (politieke) agenda doordat verschillende partijen de Verklaring van Amersfoort hebben ondertekend. In die verklaring wordt erkend dat er een opgave ligt voor het verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Lees verder
Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit blijven nodig
18 juni 2015

Uit waterschapsmetingen blijkt dat de helft van de meetlocaties in landbouw specifieke wateren niet voldoet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor.

Lees verder
Eindelijk verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
11 juni 2015

Met het verbod op chemische onkruidbestrijding is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor de drinkwaterbedrijven komt hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling.

Lees verder
Kamerfracties kritisch over laag ambitieniveau implementatie Kaderrichtlijn Water
10 juni 2015

De fracties van PvdA en GroenLinks hebben staatssecretaris Mansveld (IenM) aangesproken op het kritische oordeel van de Europese Commissie met betrekking tot het lage ambitieniveau van Nederland bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Lees verder
Nieuwe resultaten studie naar drugs in rioolwater
4 juni 2015

Uit Europees onderzoek blijkt dat in 50 Europese steden resten van drugs in het rioolwater worden gevonden.

Lees verder
Amendement voor betere bescherming drinkwatervoorziening
29 mei 2015

Albert de Vries (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) hebben bij het wetgevingsoverleg over de nieuwe omgevingswet invulling gegeven aan de wens van Vewin om de openbare drinkwatervoorziening als nationaal belang beter te beschermen.

Lees verder
Waterkwaliteit rivieren nog niet op orde, basismaatregelen te weinig effect
28 mei 2015

De bescherming van drinkwaterbronnen moet beter op orde, om niet alleen nu maar ook in de toekomst schoon en betaalbaar drinkwater te kunnen leveren. De Europese Commissie concludeert dat doelen voor een goede waterkwaliteit van de rivieren niet worden gehaald omdat de basismaatregelen in de vier stroomgebieden te weinig effect hebben.

Lees verder
Concrete maatregelen voor verbetering waterkwaliteit
27 mei 2015

De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) heeft een lijst met 62 concrete extra maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze lijst is vandaag aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) blijkt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelen voor waterkwaliteit te halen.

Lees verder
Debat in de Tweede Kamer over verbod glyfosaat
27 mei 2015

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag 28 mei over glyfosaat, de werkzame stof in onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Round-Up.

Lees verder
Geneesmiddelenketen in kaart
27 mei 2015

Vewin ondersteunt de gezamenlijke aanpak om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater te verminderen. Iedereen kan maatregelen nemen om geneesmiddelen in het milieu terug te dringen. Het RIVM heeft de geneesmiddelenketen in kaart gebracht en vastgesteld waar maatregelen mogelijk zijn.

Lees verder
Nederlandse waterkwaliteit nog niet in orde, vooral landbouw veroorzaker watervervuiling
20 mei 2015

De Europese Commissie heeft in een mededeling voor Nederland vastgesteld dat het de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gehaald heeft. Watervervuiling komt uit huishoudens, industrie, maar vooral uit de landbouw.

Lees verder
Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet
1 mei 2015

De grondwater- en drinkwaterkwaliteit is beter beschermd door de uitbreiding van een aantal weigeringsgronden in de mijnbouwwet. De Tweede Kamer heeft op 28 april 2014 een amendement van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GL) aangenomen.

Lees verder
Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet
21 april 2015

Via een amendement dat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer is ingediend door Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GL), wordt het aantal weigeringsgronden voor een vergunning voor mijnbouwexploratie en winningsvergunningen, zoals gas boren of winning van schaliegas uitgebreid.

Lees verder
RIVM: drinkwater goede kwaliteit maar blijvende aandacht voor kwaliteit drinkwaterbronnen nodig
20 maart 2015

Het drinkwater in Nederland was in 2012 van goede kwaliteit. Wel is blijvende aandacht nodig om de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater goed te houden. Dat blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van het RIVM.

Lees verder
Europese Commissie: bescherming drinkwaterbronnen moet beter op orde
18 maart 2015

De Europese Commissie schrijft over de waterkwaliteit in de verschillende Europese Lidstaten dat er nog een lange weg te gaan is voordat de waterkwaliteit overal in de EU goed genoeg is. Dit beeld van de Europese Commissie bevestigt wat de drinkwatersector al langere tijd signaleert.

Lees verder
Bodemconvenant: knelpunten voor de waterwinning voortvarend oppakken
17 maart 2015

Op 17 maart is het convenant Bodem en Ondergrond 2016 – 2020 door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ondertekend. Het convenant bevat voor de drinkwatersector belangrijke afspraken over de aanpak van bodemverontreinigingen. Zo is afgesproken dat spoedeisende locaties voor bodemverontreiniging voor 2020 worden aangepakt.

Lees verder
Inspraaktermijn gestart Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
6 februari 2015

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw) stelt de eisen waaraan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland moet voldoen. Dit besluit zal binnenkort worden gewijzigd. Het ontwerpbesluit is aan de Tweede Kamer gezonden. Iedereen kan gedurende 4 weken reageren.

Lees verder