Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2024
Terug 1 december 2023

Drinkwaterbedrijven verhogen drinkwatertarieven in 2024

De drinkwaterbedrijven hebben hun tarieven voor 2024 bekendgemaakt; de tarieven stijgen in heel Nederland. Dit is de uitkomst van de aandeelhoudersvergaderingen van de tien drinkwaterbedrijven die kort geleden hebben plaatsgevonden. Gemiddeld gaat het tarief met 9 à 10% omhoog.

Inflatie, hogere kosten, investeringen

De drinkwaterbedrijven zijn genoodzaakt de tarieven te verhogen vooral vanwege de inflatie en hogere kosten. Investeringen die nodig zijn om ook in de toekomst nog voldoende schoon en gezond drinkwater te kunnen blijven leveren, hebben ook invloed op het tarief. De kwaliteit van drinkwaterbronnen staat onder druk en het kost drinkwaterbedrijven steeds meer moeite om drinkwater van hoge kwaliteit te maken. Verder moeten drinkwaterbedrijven inspelen op de bevolkingsgroei, klimaatverandering en verduurzaming.

Regionale verschillen

De tariefstijging verschilt per drinkwaterbedrijf. Het totaaltarief per kuub gaat voor een gezin dat 100 kuub drinkwater gebruikt per jaar met gemiddeld 9 à 10% omhoog (vastrecht en variabel tarief, exclusief Belasting op Leidingwater en btw). Vorig jaar steeg het tarief met gemiddeld 16,9%.
Voor 2024 loopt de stijging bij de verschillende drinkwaterbedrijven uiteen tussen de 4 en 18%. Dat was vorig jaar tussen de 8 en 25%. De verschillen in tarieven en tariefstijgingen zijn te verklaren door regionale omstandigheden. Drinkwaterbedrijven hebben te maken met verschillende typen bronnen en de beschikbaarheid daarvan, verschillende verontreinigingen in de bron en uiteenlopende vervangingsopgaven en benodigde investeringen.

Gemeenten en provincies zijn aandeelhouders

In de Drinkwaterwet staat dat de publieke aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies) de tarieven vaststellen en toezien op het goede functioneren van de drinkwaterbedrijven. Voor het begin van een nieuw kalenderjaar stelt elk drinkwaterbedrijf een tarievenregeling op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA bestaat uit gemeenten en/of provincies in het voorzieningsgebied.
In de Drinkwaterwet is voorgeschreven dat de tarieven van de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan een aantal eisen. De tarieven moeten kostendekkend en transparant zijn en mogen niet discrimineren. De ILT en ACM zien er op toe dat de tarieven voldoen aan de wettelijke vereisten en op de juiste manier tot stand komen. Vewin publiceert naar verwachting in februari 2024 het volledige overzicht van de tarieven, waarin ook de nieuwe belastingtarieven 2024 zijn verwerkt. ​


Delen via: