​Drinkwatersector draagt bij aan behalen doelstellingen Nationale Bijenstrategie
Terug 23 januari 2018

​Drinkwatersector draagt bij aan behalen doelstellingen Nationale Bijenstrategie

Vewin is namens de drinkwaterbedrijven een van de ondertekenaars van de op 22 januari gepresenteerde Nationale Bijenstrategie. De Rijksoverheid wil de afname van bijen en andere bestuivers tegengaan. Daarom werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met veel maatschappelijke partners aan een Nationale Bijenstrategie. Onder andere natuurbeschermingsorganisaties, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties, waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn nauw betrokken bij deze strategie. In deze Bijenstrategie hebben 43 organisaties uitgesproken zich in te zetten om voor 2030 de biodiversiteit te bevorderen, het leefgebied van de bijen te verbeteren en een betere leefomgeving voor alle bestuivers in de agrarische omgeving te creëren.
Doel is dat tot aan 2030 het aantal bijensoorten en hun verspreidingsgebieden weer toenemen. Natuur, landbouw en tuinbouw zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers, zoals hommels. Daarom is het belangrijk dat het aantal bijen(populaties) niet verder afneemt, maar groeit.

Beschermen bijen en drinkwaterbronnen: vanzelfsprekende combinatie

Het bevorderen van biodiversiteit en het beschermen van natuur, en daarmee ook de bijen, zit bij drinkwaterbedrijven in het DNA. Drinkwaterbedrijven beheren 23.000 hectare natuurgebied, vaak onderdeel van het Nationaal Natuur-netwerk. Ruim 62% van de waterwingebieden is Natura 2000-gebied. In deze gebieden wordt 75-95% van alle Nederlandse planten en dieren aangetroffen. Drinkwaterbedrijven zijn in publieke handen en hebben een wettelijke taak in het (mede) beheren van terreinen ter bescherming van de drinkwaterbronnen. De continuïteit en kwaliteit van het beheer zijn daarmee geborgd. Vewin vindt het van belang dat in het natuurbeleid wordt ingezet op robuuste natuur, met aandacht voor natuurlijke systemen en voor de landschappelijke schaal. Zo is er minder inspanning nodig om specifieke soorten, habitats en gebieden te behouden en kunnen natuur- en waterdoelen elkaar versterken.

Zeven initiatieven Nationale Bijenstrategie vanuit de drinkwatersector

De drinkwaterbedrijven hebben voor de Nationale Bijenstrategie zeven initiatieven aangedragen op het gebied van bijen, bestuivers en biodiversiteit. Zo werkt Brabant Water samen met waterschappen, gemeenten en akkerbouwers in twee Bee Deals. Deze twee projecten zijn langs de Buulder Aa en in de buurt van Oss. Het drinkwatergebied Buulderbroek van Brabant Water is ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels en er worden afspraken gemaakt over bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook drinkwaterbedrijf Dunea heeft een Bee Deal afgesloten met het waterschap, de gemeenten, de bijhoudersvereniging en een groep fruittelers in de Bommelerwaard. Drinkwaterbedrijf Oasen heeft op het terrein achter het kantoor in Gouda bijenkasten geplaatst. Oasen doet, door het toevoegen van vijf natuurgebieden, ook mee met het initiatief ‘Prachtlint’, een vlinder- en bijenlint van bloemrijke kades en bermen dat loopt van Alblasserdam tot Leerdam. Vitens participeert in de Green Deal Infranatuur van de Vlinderstichting, waarbij de deelnemende organisaties gezamenlijk hun ervaring en kennis inzetten om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Evides heeft veertien bijenhotels door Zuidwest-Nederland geplaatst, van de polders in Zeeuws-Vlaanderen tot aan de zuiveringslocaties in de bossen op de Brabantse Wal.​

Tags by dit artikel
Delen via: