Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet
Terug 3 maart 2017

Eerste Kamer stelt vragen over drinkwaterbelang Omgevingswet

​De Eerste Kamer heeft kritische vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het beter borgen van het drinkwaterbelang in besluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De vragen gaan over de 4 ontwerpbesluiten die horen bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Versterken van het drinkwaterbelang

SP, GroenLinks en ChristenUnie (CU) stellen een aantal vragen over het versterken van het drinkwaterbelang. De SP vindt het belangrijk dat bedrijven bij milieubelastende activiteiten of lozingsactiveiten inzichtelijk maken welke stoffen in welke hoeveelheden met welke eigenschappen worden geloosd. GroenLinks en CU vragen waarom er geen omgevingswaarde als voorzorgnorm voor nieuwe opkomende stoffen, zoals medicijnen, is opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Zij vragen hoe het drinkwaterbelang beter kan worden geborgd in de nieuwe Omgevingswet. Zo willen deze fracties weten welke procedure geldt bij lozingen, wie metingen doet en wie moet instemmen en of alle lozingen onder de vergunningplicht vallen. SP en CU vragen de minister waarom er geen regels voor milieubelastende activiteiten zijn opgenomen met het oog op de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening en hoe het ontbreken van deze regels zich verhoudt zich met de zorgplicht uit de Drinkwaterwet.


Grondwaterbescherming

Provincie, gemeente en waterschap hebben allemaal een rol in de grondwaterbescherming. De SP vraagt of de regie van de handhaving, als het gaat om grondwaterbescherming,bij de provincie kan worden belegd. GroenLinks en SP vragen waarom in het Besluit kwaliteit leefomgeving niet opgenomen wordt dat mijnbouwactiviteiten in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringvrije zones en gebieden met strategische en nationale grondwatervoorraden uitgesloten moeten worden. Ook willen zij weten of in het Besluit activiteiten leefomgeving ook voorzien is in monitoring van het diepe grondwater voor activiteiten die consequenties hebben voor de bodem en het grondwater, zoals mijnbouw en geothermie.


Watertoets

GroenLinks en CU vragen waarom de formele betrokkenheid van het drinkwaterbedrijf niet is geregeld bij de aanvraag van een vergunning of maatwerkvoorschrift wanneer die het drinkwaterbelang raakt. Veel partijen (VVD, PvdA. GroenLinks en CU) vragen de minister of de instructieregel ten aanzien van de weging van het waterbelang (watertoets) niet juist ook op de omgevingsvisies zou moeten zien.


Betere bescherming van de hoofdinfrastructuur

VVD en CU geven aan dat in het Besluit kwaliteit leefomgeving toekomstige functies en bescherming van tracés worden geregeld, die van nationaal belang zijn. Zij vragen zich af waarom de hoofdinfrastructuur voor transport van ruwwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening hier niet toe wordt gerekend.

Meer informatie

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening hebben de minister gevraagd uiterlijk 17 maart 2017 te reageren. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking, inclusief de daarbij horende uitvoeringsregelgeving.

Lees hier de volledige brief van de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening met vragen en opmerkingen naar aanleiding van de ontwerpbesluiten Omgevingswet.

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht