Eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte in contourennotitie
Terug 19 oktober 2023

Eerste richtingen voor nieuwe Nota Ruimte in contourennotitie

Op 6 oktober heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) de contourennotitie van de nieuwe Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. De Nota Ruimte moet als nieuwe nationale omgevingsvisie de NOVI uit 2020 gaan vervangen. De contourennotitie schetst globaal de inhoudelijke richting van de Nota Ruimte.

De contourennotitie benoemt de urgente keuzes die overheden moeten maken op het gebied van o.a. natuur, woningbouw, landbouw, en infrastructuur. Water en bodem worden sturend bij deze te maken keuzes. Ook geeft de notitie een eerste inhoudelijke richting voor een eerlijke verdeling van die ruimte. Hiervoor worden drie ‘bewegingen’ benoemd:
  • Naar een toekomstbestendig evenwicht tussen landbouw en natuur;
  • Naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving;
  • Naar sterke regio’s, steden en dorpen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om te komen tot een Nota Ruimte wordt een milieueffectrapportage gemaakt. Daarvoor is eerst de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In de reactie op deze NRD heeft Vewin gepleit voor het prioriteit geven aan de openbare drinkwatervoorziening in de Nota Ruimte. Dit omdat in de huidige NOVI de drinkwatervoorziening is opgenomen als nationaal belang en de drinkwatersector voor grote opgaven staat. De drinkwaterbedrijven hebben eerder aangegeven zonder extra maatregelen niet te kunnen garanderen dat er voor iedereen in de toekomst goed drinkwater beschikbaar blijft. Er moet meer werk worden gemaakt van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater. Alle tien drinkwaterbedrijven moeten voor 2030 hun productiecapaciteit kunnen uitbreiden.
IPO en Vewin zijn samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag gegaan met het opstellen van een Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen. De acties daarvan moeten doorwerken in de gebiedsgerichte uitwerking van het NPLG en de NOVEX en uiteindelijk in de Nota Ruimte. Dit in lijn met de prioriteit die Water en bodem sturend toekent aan de drinkwatervoorziening.

Drinkwater in de contourennotitie

Vewin is blij dat in de contourennotitie aandacht wordt besteed aan de beschikbaarheid van voldoende drinkwaterbronnen van goede kwaliteit als belangrijke opgave om ook voor de toekomst een duurzame drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen:
  • Gebieden moeten zorgen voor het op orde brengen van de bodem- en waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water en de Bodemrichtlijn, en aanvullende strategische voorraden en grondwaterreserves aanwijzen, zodat ook de drinkwatervoorziening gegarandeerd is.
  • Bij het bouwen van nieuwe woningen moet rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van voldoende drinkwater;
  • De risico’s van het gebruiken van de ondergrond voor energieopwekking wordt in relatie tot drinkwaterwinning benoemd, net als het risico op gebrek aan zoetwater voor de drinkwatervoorziening op de hoge zandgronden.

Hoe verder?

Met de contourennotitie is een goede eerste stap gezet. Het komt nu aan op de uitwerking in de Nota Ruimte zelf. Daar moet de prioriteit voor het duurzaam veiligstellen van de toekomstige drinkwatervoorziening concreet worden verankerd.


Tags by dit artikel
Delen via: