Europees Parlement stemt in met voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht
Terug 12 april 2024

Europees Parlement stemt in met voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht

Het Europees Parlement heeft op 10 april 2024 ingestemd met het voorstel voor de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht. Dit voorstel werd op 5 juli 2023 door de Europese Commissie gepresenteerd, met als doel ervoor te zorgen dat tegen 2050 de bodem in heel Europa in een gezonde toestand verkeert. Voor de drinkwatersector is een gezonde bodem van essentieel belang. Ongeveer 60% van het Nederlandse drinkwater is afkomstig van grondwater, en een gezonde bodem heeft een directe relatie met het grondwater. Vewin is blij dat het Europees Parlement besloten heeft voor het voorstel te stemmen, en ziet dit als een belangrijke stap om bodem en grondwater beter te beschermen.

Voorstellen Vewin tekstwijzigingen meegenomen

Vewin heeft samen met de Europese koepel EurEau het voorstel voor de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht vanaf het begin ondersteund. Wel heeft Vewin samen met EurEau gepleit voor het duidelijk benadrukken van het belang van grondwater en de directe link tussen bodem en grondwater in het doel, de scope en de definities van de Richtlijn. Dit pleidooi heeft ertoe geleid dat concrete amendementen zijn aangenomen voor wijzigingen in de tekst. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Potentieel verontreinigde locaties gelegen in gebieden die worden gebruikt voor de drinkwaterwinning zullen worden geprioriteerd voor bodemonderzoek.
  • Maatregelen ter vermindering van risico's voor omliggende waterlichamen die worden gebruikt voor drinkwaterwinning, moeten voldoen aan de aanvaardbare risicostandaarden zoals uiteengezet in de Drinkwaterrichtlijn.

Vervolgstappen

De Raad van de Europese Unie moet nu nog over het voorstel stemmen, dat staat in juni op de agenda. De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere EU-lidstaat op ministerieel niveau. Naar verwachting gaan de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie in de herfst van start.

Lees meer over de stemming van het Europees Parlement

Lees het standpunt van Vewin op de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht

Tags by dit artikel
Delen via: